Preguntes al Ple

Una eina necessària per poder realitzar la tasca de Control i Seguiment del Govern Municipal són les preguntesDonat que s’ha reduït la periodicitat de les Sessions Plenàries Ordinàries (que és on es poden presentar les preguntes dirigides al Ple), també anirem realitzant preguntes dirigides a Batlia (a consultar aquí).

Les preguntes al ple es presenten per escrit i es responen en la sessió plenària ordinària, dins la part dedicada a Control i Seguiment. Aquestes es poden dirigir a:

  • Batlia
  • Regidors/es concrets

S’han de presentar amb 48 hores d’antelació, com a mínim, abans de la data i hora de la sessió plenària. Si no hi ha temps per respondre-les en la mateixa sessió, aquestes es passen a la següent sessió ordinària. S’han de presentar via RGE (Registre General d’Entrada), amb un format plantilla del partit o una fulla “en blanc” on es vegin clarament les dades identificatives de qui les presenta (en el nostre cas, utilitzem, de moment, aquesta plantilla: MODEL PREGUNTES PLE

Aquestes preguntes es regeixen, a nivell normatiu, per l’article 97/7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (conegut com ROFRJEL).

A part de les preguntes formulades per escrit, es poden realitzardurant la sessió plenària, preguntes / precs orals que interpel·lin a Batlia i/o regidors/es en concret a qui es dirigeixi. També poden contestar-se al moment o deixar-se per la següent sessió plenària.

Així, es posa a continuació l’enllaç a les preguntes realitzades durant els diversos anys d’aquesta legislatura:

Any 2019

√ Any 2020

Any 2021