Preguntes a Batlia

Les preguntes a Batlia formen part del que es pot sol·licitar via instància i que pot anar en la línia d’obtenir informació concreta sobre un aspecte, temàtica, expedient, etc. Són preguntes dirigides sempre a Batlia, amb independència que, si cal, el Batle les traslladi al regidor/a perquè complementin la resposta / informació). S’han de contestar per escrit, tot i que a vegades es dona resposta via correu electrònic, telèfon o presencialment.

S’han de presentar per escrit, via RGE (Registre General d’Entrada), amb un format plantilla del partit o una fulla “en blanc” on es vegin clarament les dades identificatives de qui les presenta (en el nostre cas, utilitzem, de moment, aquesta plantilla: Model preguntes escrites Batlia).

Aquestes preguntes/sol·licituds d’informació es regeixen, a nivell normatiu, per l’article 14 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (conegut com ROFRJEL), i en l’exercici del dret Fonamental, recollit en l’article 23.1. de la Constitució, pelqual es reconeix el dret fonamental dels ciutadans a participar en els  assumptes públics directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

El primer any de legislatura va iniciar-se amb preguntes a Batlia. Algunes es varen respondre, però aviat es va veure que no interessava respondre-les. De fet, algunes es varen haver de plantejar al Ple perquè es varen ignorar repetidament. Per això, i veient la ineficàcia d’aquesta opció amb la forma poca transparent i autoritària del batle, es va decidir deixar de fer-les per centrar-se en les preguntes al Ple, les quals són més visibles i tenen més obligació de resposta. Així, es posa a continuació l’enllaç a les preguntes realitzades durant el primer any d’aquesta legislatura:

√ Any 2019