Presentam al·legacions a diverses Ordenances per introduir noves bonificacions i proposam una rebaixa de l’IBI per 2021

El passat 27/08/2020 es varen aprovar diverses modificacions d’Ordenances Fiscals que regulen alguns Impostos del Municipi així com algunes Taxes. Degut a una imposició del Tribunal de Comptes, es van eliminar algunes bonificacions que no es contemplaven dins la normativa estatal, concretament el Reial Decret Llei 2/2004, de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Ja a les al·legacions hem expressat, en les modificacions relatives i Taxes i Impostos, que el nostre vot a favor d’aquestes modificacions i la consegüent pèrdua de bonificacions fou per imperatiu legal (i vàrem demanar que constés en acta). És curiós, quant menys, que el Tribunal de Comptes protesti per unes bonificacions (innegable, per altre banda, que estesin fora del permès al RDL 2/2004) i no protesti quan cada any es paguen milers i milers d’€ de factures en serveis sense contracte, places de personal que són pràcticament “falsos autònoms”, les pròpies dietes que perceben els regidors/es de la Corporació com hem assenyalat en diverses ocasions… tot això també amb informes d’objecció per part d’Intervenció i Secretaria, que ho deixen ben clar i patent…

Així, anirem exposant les al·legacions realitzades per cada Ordenança modificada i també adjuntam el document on poder llegir-les íntegrament (com sempre, apostam per la transparència i la possibilitat per la ciutadania d’informar-se i participar).

Demanem que de forma extraordinària per la situació viscuda a causa de la pandèmia de la COVID-19 es rebaixin els tipus de gravamen a aplicar a béns urbans (0,42 en lloc de 0,45) i rústics (0,60 en lloc de 0,63). També es demana incloure una bonificació del 95% pels béns rústics de cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, així com augmentar a 75% la bonificació dels habitatges destinats a habitatge protegit oficial i/o que tenen un lloguer social.

Això implicaria (havent fet una estimació aproximada), una devallada d’ingressos per l’Ajuntament en el pressupost d’ingressos de l’any 2021 de 558.000€, fent que el rebut d’IBI baixi un 6,7% per propietaris/es d’immobles urbans i un 4,76% pels propietaris/es d’immobles en rústic. És perfectament assumible afrontar aquesta minva d’ingressos i baixada d’impostos per l’any 2021, donat que hi haurà menys despesa i que a més es podrà utilitzar Romanent de tresoreria ja que s’ha anunciat per part del Govern estatal la suspensió de les regles fiscals per l’any 2020 i 2021 (equilibri pressupostari i regla de despesa), pel que excepcionalment es podrà afrontar aquesta reducció puntual.

Sol·licitem que es canviï la nomenclatura utilitzada de “minusvalia” per grau de discapacitat, per ser molt més adequat i adaptat tant a la Llei de Dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència)

L’any 2009 el Govern Estatal va aprovar canviar el terme de minusvalia pel de discapacitat per adaptar la terminologia a la Llei de Dependència i a la Classificació Internacional del Funcionament de Discapacitat i de la Salut de la OMS. El canvi es va publicar al BOE núm. 311, de dissabte 26 de desembre de 2009, sent el Reial Decret 1856/2009. Recordar que per ser considerada una persona amb una discapacitat i tenir el certificat de grau de discapacitat s’ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

A mode d’informació addicional, també exposar que des de l’any 2005 han sorgit debats en torn a la pròxima passa del concepte de discapacitat, fent la proposta diversos col·lectius d’utilitzar el terme diversitat funcional. De moment, però, no hi ha unanimitat sobre la utilització d’aquesta última nomenclatura i no està en el marc legislatiu de l’Estat. Dir que comprovades les bonificacions màximes permeses en el RDL 2/2004, satisfets de com estan plantejades les existents en aquesta Ordenança Fiscal.

Demanam que es reincorporin les bonificacions llevades a l’aprovació inicial, vinculades a criteris progressius de renda, i s’afegeixin noves bonificacions per tenir en compte altres col·lectius que poden tenir dificultats per afrontar el pagaments d’impostos i taxes Municipals. Així, demanem bonificacions per: famílies amb ingressos insuficients (també famílies nombroses), contribuents jubilats/des i pensionistes, víctimes des violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut.

El fet de parlar d’una taxa i no d’un impost permet la introducció de bonificacions subjectives que han d’estar vinculades a criteris genèrics de capacitat econòmica del subjecte passiu (és a dir, qui és el titular / responsable d’abonar la taxa en qüestió). L’equip de Govern hauria pogut perfectament fer la feina que hem fet nosaltres a les al·legacions, ja que va deixar algunes bonificacions que ja contemplaven aquests criteris genèrics de capacitat econòmica (cas de contribuents jubilats/des i pensionistes, per exemple), però no va moure un sol dit per reincorporar de forma legal les bonificacions llevades per ordre del Tribunal de Comptes (víctimes de violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut superior al 33%). Així, després de fer una exposició raonada de la capacitat econòmica de la ciutadania de Pollença, hem proposat reincorporar les bonificacions llevades i hem augmentat les persones que podrien gaudir de les bonificacions de l’Ordenança. El resultat seria el següent;

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1- Gaudiran d’una bonificació subjectiva determinada (percentatge sobre la taxa meritada) els subjectes passius que compleixin els criteris econòmics marcats a cada apartat i que tinguin alguna condició determinada:


a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix domicili que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%.


b) Els contribuents que siguin jubilats i pensionistes i que la seva pensió i la suma d’altres possibles ingressos existents dins la unitat de convivència (incloent persones amb la mateixa situació laboral) siguin igual o inferior a 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%.


c) Els contribuents que siguin víctimes de violència de gènere i que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, s’haurà d’aportar sentència ferma dictada en els últims cinc (5) anys.


d) Els contribuents que tenguin un grau de discapacitat reconegut (superior al 33%) i que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per acreditar el grau de discapacitat la persona interessada haurà d’aportar el document que acredita la valoració i resolució del grau de discapacitat. Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies en la data de meritació de la taxa.

e) Les famílies que tenguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos imputables a la unitat de convivència que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 60%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 80%. Addicionalment i per acreditar la condició de família nombrosa, la persona interessada haurà d’aportar el títol de família nombrosa expedit per l’autoritat competent.

Hem de recordar que l’SMI actual d’1 persona és de 13.300€ (14 pagues de 950€). Per exemple, multiplicar l’SMI per 3 significa un ingrés familiar de 37.800€, ingressos difícils d’aconseguir per una població que, en la seva gran majoria al Municipi, treballa de 6 a 8 mesos a l’any, provocant que estiguin a l’atur o cobrant el subsidi per insuficiència de cotització (430,27€) de 6 a 4 mesos (els que no treballen), i que un 34% de les famílies del Municipi cobren menys de 1000€/mensuals.

Com a reflexió fora de l’objecte propi de les al·legacions, pensam que els greus problemes que s’han anat observant en el clavegueram (abocaments, barreja de pluvials amb fecals, possible falta de capacitat per impulsar aigües, etc. ens han fet proposar, i per això hi insistim aquí, l’inici d’un procediment per encarregar un Pla Director de Clavegueram per analitzar totes les deficiències i posteriorment poder escometre un Pla Integral de Sanejament, aprovat per moció en el Ple de l’Ajuntament de Pollença. Anunciar que, a més, hem demanat com una línia d’inversió de la CAIB (a través del grup autonòmic d’Unides Podem) el suport econòmic per renovar / adequar infraestructura relacionada amb clavegueram i pluvials.

Unes al·legacions pràcticament idèntiques a les anteriorment explicades (Taxa pel Servei de Clavegueram). També demanam que es reincorporin les bonificacions llevades a l’aprovació inicial, vinculades a criteris progressius de renda, i s’afegeixin noves bonificacions per tenir en compte altres col·lectius que poden tenir dificultats per afrontar el pagaments d’impostos i taxes Municipals. Així, demanem bonificacions per: famílies amb ingressos insuficients (també famílies nombroses), contribuents jubilats/des i pensionistes, víctimes des violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut.

Per veure les al·legacions presentades sobre aquesta taxa, clica a l’enllaç de sobre o observa les bonificacions sol·licitades a la Taxa pel Servei de Clavegueram. Aprofitar l’espai per plasmar unes reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions… La darrera modificació de la taxa fou al 2013. No mira gaire la quantitat de residus que generen determinades tipologies d’establiments en comparació a la tarifa que han de pagar. Altres Ordenances d’altres Municipis estableixen uns preus bastant específics per situacions com tenir hotels que compten amb menjador i hotels que no, miren els habitatges que tenen places de lloguer turístic… en definitiva, una classificació més concordant entre generació de residus i taxa a pagar… (una altre forma de redistribució de la riquesa, igual de vàlida). Com no tenim la capacitat tècnica ni la informació necessària, no podem plantejar en aquestes al·legacions un canvi de tarifa, però sí que animem l’equip de Govern a revisar aquesta Ordenança amb ulls de modificar tarifes, quan passi la crisi social i econòmica de la COVID-19, per actualitzar quanties i sectoritzar encara més les tarifes a pagar segons tipologia de negoci.

Ja vàrem presentar al·legacions a la primera aprovació provisional demanant el mateix que demanem en aquesta segona aprovació provisional, ja que quan es va aprovar definitivament no vàrem tenir cap tipus de resposta política al que proposàvem, el qual ens sembla llastimós després de la feinada realitzada i de propostes tècnicament ben defensades.

Així, havent estudiat la documentació, la legislació vigent i dades estadístiques del GOIB i de l’IBESTAT, i veient que les anteriors al·legacions efectuades a desembre de l’any 2019 no varen ser gens tingudes en compte, tornam a demanar que es revisin i ampliïn les bonificacions existents (pujant el coeficient del SMI de 1,25 a 1,75 i ampliant el baix consum dels 10 m3 als 15 m3), hi hagi algunes modificacions en el text i que s’incorporin tarifes específiques per les llicències de lloguer turístic (VT, ETH, ETHPL i ETH60), vigents només en els mesos de temporada alta.


IMPORTANT > Un canvi compartit per totes les modificacions anteriors és que les bonificacions s’hauran de sol·licitar en el primer trimestre de l’any (gener fins març). No estem en desacord amb aquest fet ja que això facilita la tasca d’enviar el padró fiscal a l’ATIB complet quan s’envia (maig/juny) i evita després haver de fer devolucions a les persones interessades. Estem d’acord SEMPRE HI QUAN hi hagi una publicitat suficient i adequada dels períodes en què es poden demanar les bonificacions…


A veure si ara, amb els efectes terribles de la COVID-19 en l’economia, l’equip de Govern ignorarà de nou aquestes propostes o es dignarà a donar una resposta política de per què no vol ampliar cobertura econòmica a la ciutadania. No han dubtat en mantenir el canvi de sou brutal aprovat just iniciada la legislatura (43% més de sou pel Sr. batle, fins els 54.000€/anuals actualment), ni incorporar una nova dedicació exclusiva a preu d’or (46.920€/anuals). Dubtaran en fer una baixada d’IBI puntual per l’any 2021? Dubtaran en ampliar i incorporar noves bonificacions per protegir la ciutadania amb nivells d’ingressos insuficients? Ho veurem a les aprovacions definitives de totes les Ordenances anteriorment exposades…

Font: Pixabay

Hi ha un comentari

  1. […] Altres com l’estudi de la rebaixa de l’IBI per 2021 o augmentar les bonificacions a les ordenances fiscals, ja sabeu el resultat que han tingut… després, perquè diguin que “es rompen les banyes per llevar impostos”. Podeu consultar Presentam al·legacions a diverses Ordenances per introduir noves bonificacions i proposam una rebai… […]

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.