Resum Ple extraordinari d’abril, 17/04/2020, 9.00

A part del resum que podreu llegir a continuació, si visitau aquest enllaç trobareu també les primeres valoracions (amb vídeo inclòs) que es varen fer després del Ple.

Ple extraordinari corresponent al mes d’abril on consta un únic a l’ordre del dia, que és:

  1. Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/664).

Desenvolupament:

  1. Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/664).

Es vota la inclusió del punt a l’ordre del dia.

S’aprova per:

  • Vots a favor: 10 (Tots, PI, UMP i PP)
  • Vots en contra: 0
  • Abstencions: 7 (Unides Podem, Alternativa i Junts).

Una despesa prevista per l’Ajuntament de 23.144.364,7€ (+3,16%) respecte a l’any 2019, 708.750,71€ més, i una despesa de 23.146.144,4€ (+2,32%), això sense comptar a l’empresa Municipal EMSER2002 SLU (ingressos i despeses de 6.062.000€). Amb aquesta, sense les transferències internes, el pressupost consolidat queda amb:

  • 319.364,7€ de despesa consolidada
  • 321.114,4€ d’ingressos consolidats

Anirem per parts, comentant algunes coses que ens han sobtat, tenim dubtes o que s’han de destacar com positives:

Urbanisme i diversos

Una nova subvenció de caràcter positiu; per adaptar vehicles autotaxi mobilitat reduïda. En aquesta línia, nosaltres proposàrem abans de les eleccions que es pogués fer un conveni entre Ajuntament i taxistes per, en cas de persones amb mobilitat reduïda que no tenen opció a un transport propi o que no hi hagi ambulàncies disponibles, fer serveis dels domicilis a ambulatoris, hospitals… pot ser aquesta subvenció és una primera passa per, posteriorment, treballar en aquest conveni.

Hem observat una retallada en 25.000€ a la subvenció de Rehabilitació de façanes i supressió de barreres arquitectòniques? D’acord que les obligacions reconegudes han estat només de 5.889,5€, però se’n fa publicitat? Totes les persones amb mobilitat reduïda saben que existeix aquesta opció per demanar una ajuda i eliminar barreres arquitectòniques?

Després s’observa el tema del lloguer del camp de futbol de Can Escarrintxo. El contracte arriba fins juliol, de moment, i per això ja pagarem 12.066,1€ aquest any 2020, això si no es renova i finalment se paga completament, més de 25.000€ anuals. Alguna novetat sobre què es farà amb aquest espai?

Tenim també la rehabilitació de l’edifici de la Pescateria… es farà amb inversió financerament sostenible? Quines previsions tenim per aquest any 2020?

Mobiliari urbà, parcs i jardins infantils. La partida desapareix, a 0. Li vàrem fer una pregunta al Sr. Nevado sobre si considerava la possibilitat d’estudiar que a la Cala Sant Vicenç es fes un parc per l’entorn de Cala Molins. Va dir que ho estudiarien, ho han estudiat?

Clavegueram, amb una despesa total reconeguda per l’any 2019 de 180.66,35€. Segons vàreu comentar, i ho trobam positiu perquè de fet mos vàrem demanar si era possible, que aquest servei s’incorporarà com a propi d’EMSER2002 SLU. Ja ens anireu contant com evoluciona, ja que tot i saber que no és tasca d’un dia, seria una bona manera d’alliberar pressupost de la Corporació. Segurament, i una mica amb la mateixa línia, la despesa per la Recollida, gestió i tractament de residus que ja s’ha reduït amb 200.000€ i que ara conforma una partida de 3.372.000€ encara se podrà reduir més: tant pel descens de generació de residus pel COVID-19, tant per l’anunci fet fa pocs mesos que cada Ajuntament passarà a pagar per cada tona de fems duits a Son Reus 111,2€ i no 126,2€, per tant 15€ menys per cada tona (veure notícia de l’Arabalears aquí!)

Ens ha sobtat una partida que ha augmentat 47.000€ que es diu “Servei de comunicació i transparència”, ens podria explicar Sr. Cifre de què es tracta? És per fer una pàgina web de l’Ajuntament nova? S’ubicaria aquí el pagament pel servei de Streaming dels plenaris?

Després, una partida que ara més que mai és vital fer-hi feina aquest any 2020. No ens podem permetre pagar 27.000€ anuals en despeses comunitàries d’immobles llegats. S’han de vendre, i més tenint en compte la ubicació d’un d’ells, en ple Jaume III de Palma.

En relació al personal, i donat el moment actual que vivim, pot ser és hora de treure els complements per productivitat ja que la consolidació d’aquest és contrària a la normativa vigent. Així consta a la pàgina 4 de l’informe d’Intervenció 2020/95, apartat c). No es pot anticipar una productivitat quan no es té previst un pla de productivitat ni objectius pels funcionaris. Resulta contradictori i estrany pensar que cada any gran part del personal farà un esforç extra del que són les seves funcions base. Per tant, aquest complement ha d’existir i s’ha d’abonar quan realment s’hagi arribat a un objectiu fixat, no amb caràcter periòdic i consolidat.

Finalment, és molt positiu haver eliminat la despesa que semblava més que incontrolada de les cridades telefòniques i haver-ho unificat tot amb un sol contracte.

Participació Ciutadana i Joventut

Els 200.000€ inicials per executar propostes dels pressupostos participatius s’han vist dràsticament reduïts. Ja vàreu explicar que durant aquest any 2020 volíeu fer el procés de participació ciutadana i de cara als pressupostos de 2021 pressupostar les propostes guanyadores i tenir així una visió més exacta de la despesa que tindríem. Ens sembla bé, una bona opció. Ara… realment des del juliol de 2019, s’hagués pogut fer alguna cosa i, tot i fer un procediment més senzill, fer participar la ciutadania. Pot ser no s’ha tengut temps, just se començava… d’acord. Però ara, any 2020, tot i la situació que tenim del COVID, no s’ha iniciat res. Si suposadament se volen aprovar els pressupostos del 2021 abans d’acabar l’any, quan començarà el procediment dels pressupostos participatius Sr. Mateu Soler? Segueix disposat a fer-los sectoritzats per grups d’edat, per així poder donar veu pròpia als joves, adults, gent gran i finalment de forma intergeneracional? Veim que queden 35.000€ d’inversions pendents pressuposts participatius, per fer l’skate park. En quin estat es troba aquesta inversió Sra. Bianca Aguilar?

Per cert, tornant a Joventut trobem que se podria incloure alguna partida per començar a estudiar la creació d’un Casal per Joves. I això és independent i va a part de la futura sala d’estudi que en principi estava en marxa. En tot cas és una àrea que ha augmentat la seva dotació i és una bona notícia, però pensam que s’ha de començar a mirar, perquè no ens agafi el bou, com fer un Casal per Joves.

Esports

Pistes de tennis, la partida ha quedat a 0 (151 / 62266). Amb la Sra. Bianca Aguilar vàrem intercanviar correus i vàrem coincidir en assenyalar que la necessitat de canviar la gespa de les pistes de tenis de Pollença era real, i de fet me va comentar que s’ha demanat pressupost. S’haurà de dotar, per tant, alguna partida a tals efectes, o anirà alguna partida de les existents de l’Àrea d’Esports? El mateix passa amb el Rocòdrom… quina perspectiva hi ha sobre aquesta instal·lació?

Medi Ambient

Positiu que a Medi ambient s’ampliï els diners per la contractació del servei de salvament de platges per tenir més horaris i més seguretat, en definitiva. Seguim pensant que a Cala Molins fa falta una solució definitiva i que si una torre de vigilància ha de treure llocs per hamaques, no se dubti.

Veim que s’ha deixat a 0 la partida de Punts de recàrrega vehicles elèctrics, no se n’adquirirà cap enguany? Teníem una proposta, a part, de poder tapar el pàrquing del pavelló amb estructures metàl·liques i a sobre col·locar-hi panells d’energia solar (veure per exemple el que s’ha fet a un sector del pàrquing de l’Hospital Comarcal d’Inca). Ja ho proposarem amb més informació tècnica darrera, però ho deim per si hi ha alguna inversió de caràcter sostenible a la vista que miri pel bé del medi ambient…

Benestar Social i Igualtat

Arribam a Benestar Social. Creim que inicialment aquesta partida de 150.000€ per pal·liar els efectes del COVID era molt necessària, i no dubtam que creixerà si així ho requereixen els esdeveniments que viurem en els pròxims mesos. També pendents de conèixer la quantitat exacte que tendrem disponibles del superàvit de l’any 2019 per destinar a tota la temàtica social, que no és poca i ara el Sr. David Alonso ens deia que exactament 225.000€. Segurament s’hauran de fer transferències de crèdit, que recolzarem, per en cas de necessitat, seguir ampliant econòmicament una àrea que, en general com la d’Educació, no pot sofrir retallades. Ara mateix, igualment, comptant els 150.000€ que abans comentava, l’àrea ha pujat en dotació 8,91% , 68.985,46€, respecte al 2019, però no podem perdre de vista que sense aquests 150.000€ realment l’àrea tenia previst perdre 81.014,54€, una reducció del 10,46%… Per això volem participar en saber, decidir, com gestionar aquests 150.000€. La forma amb que Serveis Socials en farà ús, criteris tècnics per aprovar ajudes, barems, …  com ho voleu fer? Quina previsió hi ha? Com ajudareu a la ciutadania, als particulars…? Necessitaríem veure una mica la visió global i cronològica que teniu pensada com equip de Govern… Algunes persones per exemple que no cobraran el sou d’abril perquè s’ha tardat a aprovar l’ERTO, necessitaran un impuls i una ajuda. Amb l’aprovació del pressupost d’EMSER2002 SLU es va eliminar una partida de 30.000€ (molt poc executada per altra banda) que anava encaminada a bonificar o assumir factures d’aigua de persones que no tenien recursos per pagar-les. Entenem que hagi d’anar subjecte a un expedient de Serveis Socials i que per això se gestionarà directament des d’allà… ara bé, la partida existent de Ajudes necessitats urgents, de 26.867,46€ no s’ha mogut. Pot ser caldria ampliar-la, independentment de la situació que patim ara mateix pel COVID-19.

Tenim pendent una novetat que s’ha anat explicant i és incorporar 2 Educadores Socials, com a mínim, dins la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament. Així, donam sortida també a un contracte caducat que està directament vinculat a la partida Intervenció Educativa Medi Obert, dotada amb 66.000€. La modificació de crèdit realitzada al 2019 va treure 134.000€ d’aquesta partida. 40.000€ els podem trobar a la nova partida de “Serveis assistencials al ciutadà”, d’on tenim entès que es contractaran les 2 persones treballadores socials que ajudaran a fer feina durant uns mesos pel COVID (mesura que vàrem proposar i que estem molt satisfets que s’hagi posat amb marxa), però resten, d’aquests 134.000€, 94.000€ que no sabem exactament on tenien previst anar…

Amb relació al Servei d’Ajuda a Domicili, el contracte encara no ha acabat. Però quan ho faci i toqui fer el pressupost de l’any corresponent, esperem poder ampliar funcions d’aquest servei i que les persones amb dependència rebin ajuda per passeig, cuinar, compres, i no només higiene personal. Pensam que pel parlat fins ara, la Sra. Francisca Cerdà té disposició a que això pugui ser una realitat. També i en base a les persones que hagin utilitzat el servei de voluntariat posat en marxa per fer compres a persones de risc, esperem que continuï després d’aquesta crisi i que pot ser puguem començar a xerrar del Projecte Radar, proposta que dúiem al programa electoral i que seria una eina molt positiva per acompanyar aquelles persones que viuen soles.

Celebram l’augment dels diners dedicats a Igualtat. La lluita per combatre la violència de gènere ha de tenir recursos, i esperem que se pugui seguir fent feina per comptar amb una plaça més estable que no a través d’un Contracte Menor, que és molt millor que res, clar està.

Finalment, creim que la pàgina web de l’Ajuntament hauria de tenir un apartat molt més extens i detallat de què fan els Serveis Socials, i més ara amb la situació del Coronavirus: infografies de les ajudes disponibles, una secció de preguntes freqüents i les seves respostes, enllaços a informacions d’organismes com l’IMAS, Consell de Mallorca, etc… i no com està ara, que no hi ha cap apartat massa específic.

Educació, Cultura i Museu

En relació a la subvenció conciliació escoletes i guarderies de 0-3 anys, per un import de 20.000€, positiu que se vulgui ajudar a qui no pot accedir al preu públic de l’escoleta municipal que rebi una ajuda. Pot ser hagués estat més senzill concertar places amb escoletes privades… Igualment, comptareu amb l’oposició per desenvolupar el reglament d’aquesta subvenció Sr. Josep Marquet? I en relació amb la idea de treballar perquè Pollença sigui Ciutat Educadora, o Municipi Educador… alguna novetat? Setembre es reinicia el curs escolar, això implica una despesa brutal  normalment en material didàctic (230€ per exemple per comprar una “tablet” per l’institut)… valdrà la pena fer una bona previsió econòmica per les famílies.

Veiem que a cultura s’ha retallat 38.000€ la partida més important que té, d’activitats culturals i didàctiques, o a Museus, 28.000€ menys a la partida de Museu, exposicions actes i impremta… per què? No és millor i molt més lògic retallar, per exemple, a festes populars i celebracions? Aquesta ha augmentat amb 3.500€ respecte a l’any passat i té ara mateix un pressupost de 298.500€. O el Festival de Música, que ha pujat als 308.300€, 19.900€ més que l’any passat… entenem que és molt difícil fer una previsió, però sembla obvi que festes i concerts n’hi haurà pocs, de moment, i la cultura i cuidar el museu això ha de ser-hi sempre. Repensau aquests canvis i pot ser conjuntament hem de cercar opcions alternatives… hi ha nins i nines a casa que necessiten distracció, i la cultura és or.

Turisme i Comerç

Pel que fa al Turisme, tendrem un any complicat, per no dir desastrós. Per tant és prest per avaluar les partides existents… valdrà la pena reflexionar conjuntament com aconseguir, amb la creació almenys d’alguns llocs de feina qualificats, diversificar l’economia. Un repte de futur que no s’aborda amb uns mesos, això està ben clar. I això guarda relació amb les partides de Comerç. De fet ens han arribat les demandes que fa l’Associació del Teixit Empresarial de Pollença, que té una subvenció de 35.000€ per aquest any 2020. Quina consideració li mereixen, Sr. Miquel Llobeta? Per part nostra, considerem molt positiu que demanin rebaixes en la pressió fiscal (IBI, fems i aigua, aquestes poden extrapolar-se a tota la ciutadania), que hi hagi una subvenció per digitalitzar i millorar l’eficiència energètica, que es promocioni l’economia circular al Municipi… Sabeu o teniu iniciatives per poder comptar amb un augment significatiu del Producte Local.  Pensar amb disminuir el preu de les parades dels mercats… Un bon exemple que podríem prendre és el que s’ha fet a l’Ajuntament d’Eivissa, amb la plataforma de compra online “deivissaca.com” (veure notícia del Diario de Ibiza aquí!), feta amb la col·laboració de l’Ajuntament i les empreses perquè els comerços locals de l’illa puguin posar serveis de compres online. A estudiar… Pel que fa a rebaixar impostos, és un tema delicat, a estudiar molt bé i no prometre per prometre. Confiam que cercareu les fórmules existents per rebaixar la pressió fiscal, per no mantenir-la ni molt menys augmentar-la. Per sort, molts impostos locals es paguen a partir d’octubre, temps de sobra per maniobrar.

Òrgans equip de Govern (sous i altres)

Clar, són uns pressupostos que consoliden la pujada generalitzada que es va fer a regidors i regidores ja al 2019, just iniciada la legislatura (recordar que la pujada del sou del batle, per exemple, va ser la segona més gran de tot l’Estat espanyol). Després de consultar-ho, per rebaixar la partida econòmica del pressupost primer s’hauria de modificar l’acord plenari on s’establien les diferents retribucions (principalment el 02/07/2019). Un camí llarg però que pensam, donada la situació actual, hauríeu de reflexionar si voleu prendre. No xerram d’una rebaixa del sou d’un 50%, però sí que pugueu reflexionar, sobretot els qui teniu una dedicació exclusiva o parcial, si guanyant 5.000€, 6.000€ menys a l’any, tendrieu sous de misèria o equiparables a la immensa majoria de la ciutadania de Pollença.

SousFont: pressupost general 2019 i 2020, elaboració pròpia.

Pressupost òrgans govern Font: pressupost general 2020, pàg. 31

A la pàgina 31 d’aquest expedient inicial del pressupost se veu com el sou del batle passarà a ser de 54.060€ / bruts anuals, i ara, pel que sembla, 3 dedicacions exclusives (la Sra. Buades s’equipara al Sr. Nevado i la Sra. Cerdà) amb una retribució de 46.920€ bruts anuals, i el Sr. Mateu Soler amb 23.460€ per 20 hores de feina setmanals. La pujada ve a més potenciada pel Reial Decret Llei 2/2020, de 20 de gener, per el que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. A part d’això, insistir de nou que els 12 regidors i regidores restants no cobram una dieta unificada i que hi ha diferències segons el càrrec, quan hauria de ser objecte de vigilància l’assistència efectiva a òrgans col·legiats amb un import màxim anual.

Igualment, creim que al moment on esteim podrem trobar un consens per poder plantejar una aportació econòmica de cada regidor/a per ajudar a pal·liar els efectes negatius del COVID-19. I això pot ser a través de donacions particulars (que nosaltres ja tenim decidit des de l’inici de legislatura que farem), donant també l’assignació econòmica per grup Municipal que rebem (partida que ascendeix a 21.000€), donant diners que ja tenguem acumulats cada partit als bancs, … qüestió de voluntat. I, de forma paral·lela, negociar una baixada de sous generalitzada i adequar el cobrament dels 12 regidors i regidores que no tenim cap dedicació ni parcial ni exclusiva. També podrem discutir poder rebaixar la partida de 30.000€ “representació de la corporació” per dedicar-la a assumptes de caràcter social.

Ingressos

Ingressos consolidats previstos 25.321.114,4€. Pel que fa als ingressos, es fa molt, molt complicat fer una bona previsió aquest any, ben igual que la despesa. Si precisament una acció valenta i necessària en aquest Municipi és revisar per exemple l’impost de l’IBI per fer-lo progressiu i amb tipus diferenciats (estem al 0,49% i se pot arribar a l’1,1%, sent el mínim d’un 0,4% en immobles urbans), o l’impost dels fems per també fer-lo amb tipus diferenciats per negoci, volum de residus, etc., ara no és el moment. És un debat a postergar, però no oblidar. Ingressos provinents, també, de les OVP (Ocupació Via Pública), de les plusvàlues, platges i càmpings, resten condicionats a les conseqüències socials i econòmiques de la Pandèmia i, de moment, entenem que ningú té la resposta. La previsió d’ingressar 23.146.144,4€, un 2,32% més que l’any passat segurament està bastant allunyada de la realitat, però pensam que això ens passaria a qualsevol equip de Govern. En tot cas, esperam informació i que poguem anar veient, conjuntament, com se desenvolupa la situació. No és mala proposta per part de Junts Avançam augmentar el nivell de reunions i veure’ns més sovint. Ara, ha de ser útil i perquè tothom hi dugui propostes i mos trenquem les banyes. Donat que serà més fàcil anar veient les situacions o necessitats que sí requereixen d’inversió i despesa, entenem que si en algun moment s’incompleix la regla de despesa perquè la despesa social ha estat elevada, i/o perquè s’han davallat els ingressos fruit d’una rebaixa de la pressió fiscal o perquè directament hi ha persones que no poden pagar, el Pla Econòmic Financer està més que justificat i no serà objecte de cap crítica per part nostra.

De fet vàrem presentar una moció abans que comencés la crisi pel COVID-19 i que havia d’entrar pel Ple ordinari de març que demana la derogació de la Llei Montoro (27/2013) i la modificació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera perquè Administracions Locals sanejades puguin utilitzar romanent de tresoreria (que a Pollença tenim uns 30 milions d’€) per invertir en polítiques socials, finançar serveis i infraestructures bàsiques per la ciutadania i dur a terme projectes encaminats a assolir objectius de l’Agenda 2030, amb control previ… és una urgència i una necessitat que ha de fer-se realitat. Ara hi haurà un període d’al·legacions, de poder debatre i negociar, esperem… per això i amb la responsabilitat que requereix el moment present, el sentit del vot és

Sentit del vot: abstenció.

Amb relació al que deia el Sr. Marquet, no s’ha dit abans… però precisament… Veiem que a cultura s’ha retallat 38.000€ la partida més important que té, d’activitats culturals i didàctiques, o a Museus, 28.000€ menys a la partida de Museu, exposicions actes i impremta… Igual seria millor i molt més lògic retallar, per exemple, a festes populars i celebracions. Aquesta ha augmentat amb 3.500€ respecte a l’any passat i té ara mateix un pressupost de 298.500€. O el Festival de Música, que ha pujat als 308.300€, 19.900€ més que l’any passat… entenem que és molt difícil fer una previsió, però sembla obvi que festes i concerts n’hi haurà pocs, de moment, i la cultura ha de ser-hi sempre. Repensau aquests canvis i pot ser conjuntament hem de cercar opcions alternatives… hi ha nins i nines a casa que necessiten distracció, i la cultura és or. I ben d’acord amb el que deia el regidor delegat de l’Àrea de Cultura, que segurament podrà contractar-se artistes si els canvis en el confinament ho permet.

Ja hem presentat una moció per fer això que diu Sr. David Alonso i Sr. Tomeu Cifre, i el problema de l’estabilitat pressupostària és més de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que al ser una Llei orgànica, no és fàcil derogar-la. I no pateixi que ja pels canals interns del partit és una reivindicació que tenim per Pollença, i vostè sap perfectament que no feim parts i quarts segons ideologia política quan se tracta de defensar els interessos de la ciutadania de Pollença. I sí és una vergonya tenir aquests doblers al banc, i que a damunt haguem de pagar interessos, esteim d’acord. I si les mocions diu que no serveixen… esper que no en presentin cap durant la legislatura.

En la línia del que deia, ens agradaria, a part de col·laborar que hem deixat molt clar que ho faríem, quina idea tenen vostès amb els 150.000€, pensam que s’hauria d’exposar i en certa manera donar llum a la ciutadania. Cobren per això i no poc. I nosaltres també, i volem ajudar, però sou 10 a l’equip de Govern i mos agradaria un Pla transversal de totes les àrees i de tot l’Ajuntament en definitiva. Per això reunions com les que tendrem després del Plenari, esperem serveixin.

Sr. Cifre, crec que a part d’agrair la feina de l’equip de Govern, també pensam que com oposició, almenys nosaltres, esteim sent constructius, no destructius i així ho seguirem fent. Agradi o no. I igualment, si no és ara el moment d’analitzar una mica les partides existents i de demanar públicament alguna informació als regidors/es delegats de cada Àrea, quan és? I més si se’ns demana que no facem al·legacions…

La proposta s’aprova per:

  • Vots a favor: 10 (Tots, PI, UMP i PP)
  • Vots en contra: 5 (Junts Avançam)
  • Abstencions: 2 (Unides Podem i Alternativa)

Portada

Hi ha un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.