Resum Ple ordinari de març, 26/03/2020, 12.00

Ple ordinari corresponent al mes de març on consten 6 punts a l’ordre del dia, i la part de control i seguiment, que és:

 I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1- 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/416).

3.- Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316).

4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/562).

5.- Informació sobre l’execució pressupostària del quart de l’exercici 2019 de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost prorrogat de l’exercici 2019.

6.- Propostes/Mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Nota: la celebració de la present sessió ordinària es realitzarà a porta tancada, si bé mantenint el principi de publicitat a través de la retransmissió en vídeo o àudio pels pertinents mitjans o canals, així com l’adopció de totes les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.

Només assistim com a portaveus el Sr. Pep Marquet, el Sr. Andrés Nevado, el Sr. David Alonso, el Sr. Tomeu Cifre, el Sr. Antoni Cànaves, el Sr. Miquel Àngel March, el Sr. Michael Muller i la Sra. Marina Llobera.

Desenvolupament:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

No es detecta error en les actes del 30/01/2020 ni del 05/03/2020.

Sentit del vot: a favor

Aprovades per assentiment.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/416).

S’aprova la inclusió del punt per vots a favor equip de Govern i 3 abstencions oposició.

187.539,01€ d’extrajudicials… un mal endèmic d’aquest Ajuntament, sembla. Cert que unes quantes factures corresponen a serveis  / compres fetes just en acabar l’any 2019. Però altres, de nou, venen amb un gran retràs…

Algunes preguntes o comentaris:

 • Sorprèn que amb el seu sou, Sr. Batle, vostè passi una factura de 2,5€ per comprar 1 funda mòbil Batlia.
 • Factures on no hi ha cap procediment contractual administratiu: Servei de Teleassistència (1.112,16€ pel mes de desembre), Infermeria residència (2.843,58€ per desembre) o Auxiliar Infermeria residència (2.435,52€ per desembre), hi ha previst fer les contractacions i posar-ho amb ordre?
 • Servei de guarda del pavelló, 5.893,18€, desembre, vist el que costa seria d’agrair que vigilin l’ús que es fa al parquet, ja que mos han seguit arribant queixes que moltes persones no en respecten les normes d’ús.
 • Seguint amb esports, s’ha vist la factura 610 de 928,18€ per reparar la gespa del camp de futbol del Port de Pollença. Positiu, alguna mesura prevista per reparar també les pistes de tennis de Pollença? Hi ha gespa diferent (com si se tapés clots amb asfalt nou als carrers) a les línies del fons i no és massa pràctic jugar-hi…
 • Tenim que l’equip de so i llum, decoració, DJ’s de Marxa Fresca 2019 (factura 701) varen costar 9.619,5€ i no se va presentar ni memòria descriptiva, ni 3 ofertes mínim… a veure si per aquest any Sr. Pons ho feim diferent!
 • El mateix amb els negocis que ofereixen aliments per donar a usuaris i usuàries de Serveis Socials, no hi ha cap contracte. De fet i aprofitant que segurament mos haurem de posar les piles per ajudar a moltes persones amb la crisi que mos ve damunt, serà un bon moment per regularitzar la situació.
 • Després, Sr. Llobeta podria explicar en què consistí la campanya de promoció festes nadal i teixit empresarial que va costar 5.777,75€? Factura 272. Igualment, podria explicar a quina web se va penjar la publicitat de patrocini vídeo reportatge fira, amb un import de 1.500,40€? (factura 525).
 • Vist que vàrem aprovar adherir-nos a la central de contractació de la FELIB pel tema del subministrament elèctric… en quin estat es troba?

En definitiva, dels 187.539,01€ de factures presentades, 164.020,13€ són amb objeccions. Esperem que l’administració pugui aprofitar el temps actual que tenim i que se pugui fer feina per preparar plecs tècnics i treure a licitació molts serveis que s’adjudiquen a dit.

Com que els serveis s’han prestat, i seria un greuge per la persona contractada que no se li efectués el pagament, el

Sentit del vot: abstenció

Pren la paraula el Sr. batle:

 • Contracte elèctric ja fet, que se fes comprovació comptadors. 1 mes o 2 com a màxim ja es facturarà com toca. Tot està en procediment de canvi. Canvis també perquè hi havia problemes d’enllumenat públic. Sorprèn que encara arribin… es veurà.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP i PI (4)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Unides Podem, Alternativa i Junts (4).

3.- Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316).

S’aprova per unanimitat retirar aquest punt de l’ordre del dia.

4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/562).

S’aprova la inclusió del punt per vots a favor equip de Govern i 3 abstencions oposició.

Milers d’€ amb objeccions. Entre les quals, com ja és habitual, les nostres pròpies dietes. S’ha de regular aquesta situació i ara pot ser seria bon moment estrènyer el cinturó a tots els regidors i regidores ja que venen temps difícils, no ho trobau? A la pàgina 35, 36 i 37 ho explica perfectament bé. Per tant, els qui són membres de l’equip de Govern hauríeu de tenir una dedicació parcial, mínim, i els que no, cobrar una dieta unificada que no pot diferenciar segons el càrrec, sinó per l’assistència efectiva a òrgans col·legiats, amb un màxim anual. 12 persones amb aquesta situació… això és pura voluntat política.

Pàgina 54, assistència privada ASISA. Suma al mes de desembre 2.617,82€. Perfectament explicat a la pàgina 79, 80, 81 i 82 del PDF: “l’assistència sanitària dels funcionaris locals s’ha de prestar en els termes i condicions regulats en el Règim General de la Seguretat Social, al quedar-se derogat i sense efecte la normativa existent amb anterioritat a la data d’integració”. Per tant, que facin com tothom i se passin a l’INSS, ja que no hi ha cap obligació de pagar assegurances privades per part d’aquest Ajuntament.

S’ha observat a l’informe d’Intervenció de la certificació 5 i final d’obra “millora de les infraestructures urbanes C. Temporal, Cala Molins i Torrent de Can Botana Cala Sant Vicenç – Fase I” certs incompliments i un defecte de medició del 5,3%. Ens pot explicar, Sr. batle, en quin estat es troba l’expedient i si hi haurà penalitzacions per l’empresa que ha realitzat les obres?

Pren la paraula el Sr. batle:

 • Dietes, hem de cercar una fórmula… ara venen amb objeccions, però no és nou.
 • ASISA és un tema pendent, s’hauria de fer de mutu acord amb treballadors/es… si fos possible.
 • Càtering residència va ser una qüestió sobrevinguda, contractació externa perquè la cuinera agafés vacances. Residència ja no fa menús per AFAMA.
 • Cala Sant Vicenç, obra quan se va entrar estava acabada. S’han de treure jardineres… obra no tenia cap tècnic de l’Ajuntament. Podeu xerrar amb enginyer municipal si es volen informacions… quantia final era més baixa del que s’havia cobrat. Liquidada i les deficiències que eren superficials, s’han anat arreglant… Venen arrastrats execució mal feta.

 

5.- Informació sobre l’execució pressupostària del quart de l’exercici 2019 de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost prorrogat de l’exercici 2019.

Donat que el Govern ha manifestat clarament la intenció que els superàvits d’entitats locals se puguin destinar a assumptes de caire social (i el tema que mos ocupa aquestes setmanes és el COVID-19 i els seus terribles efectes sobre la població i també l’economia), esperem que tenint 2.572.400,59€ de superàvit pressupostari aquest any 2019 no mirem prim. Ajudes pel lloguer/hipoteques, per alimentació, per material escolar, per activitats extraescolars, per oci, escoletes, residències, pisos assistits i una llarga llista d’etc. esperen un Ajuntament compromès i que si hi ha temes menys importants que han d’ajornar-se, que s’ajornin.

L’hem perseguit una mica, Sr. David Alonso, amb una pregunta que ara sí ja me pot respondre:

 • se li va demanar per l’informe d’intervenció on s’assenyalava que si s’executava al 100% la despesa projectada es produiria un incompliment de la regla de despesa per un import aproximat de 166.000€ (sorgit arrel de l’aprovació definitiva del pressupost a la sessió del 02/07/2019, on es consagrava la pujada de sou dels regidors i regidores), si tenien en compte aquesta realitat i quines partides es tenien previstes deixar sense el 100% d’execució. Ens va respondre per escrit que això es podria dir a gener amb la “Liquidació definitiva del Pressupost General 2019”. Ara que ja està feta… quines partides han deixat sense executar al 100% de forma conscient per no sobrepassar la regla de despesa?

Esper me pugui respondre. En tot cas, pròximament s’aprovarà inicialment (entenem si no hi ha cap sorpresa d’última hora en el seu equip de Govern) el pressupost de l’any 2020. Quines grans inversions o projectes teniu plantejats? Quines mesures concretes teniu pensades per pal·liar els efectes que el COVID-19 haurà tengut, i té, en la ciutadania de Pollença?

Pren la paraula el Sr. David Alonso

 • Superàvit 2019, del que es disposa, s’han d’eliminar les licitacions com és la Plaça Miquel Capllonch, vestuari poliesportiu, Carotti, façana Ajuntament, Capitol, … ens quedaria la diferència (1.600.000€). Ens queden uns 200.000€ disponibles realment de superàvit. Ho podem volem fer a través de fer partida pressupostària consolidada.

Pren la paraula el Sr. batle

 • Pendent que es faci Reial Decret per autoritzar despesa. De moment no feta.

6.- Propostes/Mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

A causa de la situació pel COVID-19, no vàrem enregistrar precs ni preguntes.

Coronavirus Markets Vs Science

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.