Resum del Ple Ordinari gener, 30/01/2020, 19:00 h

 Ple Ordinari gener, del 30/01/2020, 19:00 h

Ple Ordinari corresponent al mes de gener on consten 9 punts a l’ordre del dia, i la part de control i seguiment, que és:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió del municipi de Pollença com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Commission (MFC) (Exp. Elec. ABS 2020/54).

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia 2019/1063, de dia 23 de desembre de 2019, en relació amb el RCA PO 101/2017 (Núm. Exp. 2017/3201) (Exp. Elec. ABS 2020/61).

4.- Aprovació, si procedeix, d’autorització a la Direcció General de Trànsit relativa a la gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/104).

5.- Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Elec. ABS 2019/3380).

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença- Torrent de sant Jordi, operada per la D.A. 16ª de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les I.B, amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel•la en què es situa el bé immoble Catalogat de la Fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció del usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU (Exp. Elec. ABS 2018/4695).

7.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 30.11.2017 (BOIB núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va modificar, al seu torn, l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 24.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, elaborat per l’empresa adjudicatària GAAT, S.L. en data de març de 2014 (Exp. Elec. ABS 2018/310).

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’estudi i planificació de les instal·lacions esportives municipals i l’inici i tramitació per a la construcció d’una  sala esportiva al Moll de Pollença (RGE núm. 2020/501 de 16 de gener).

9.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Desenvolupament:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

Res a objectar. S’aprova l’acta anterior.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió del municipi de Pollença com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Commission (MFC) (Exp. Elec. ABS 2020/54).

Una adhesió que no té cost. Aquest organisme està integrat dins la Fundació Mallorca Turisme, entitat del CIM dedicada a la promoció de rodatges cinematogràfics a l’illa. És una eina d’assistència cap als productors interessats a rodar a l’illa, així com també atén les consultes d’Ajuntaments i altres administracions.

Pot facilitar de manera àgil i ràpida els permisos municipals. Entenem que és positiu pel Municipi per la seva projecció visual, sempre i quan hi hagi un control exhaustiu de la tasca que fa aquesta comissió, i que les molèsties ocasionades per rodatges no siguin reiterades. Igualment, insistim que si no hi ha un control i inclús mesures per evitar una possible saturació de grans rodatges, no valdrà la pena facilitar els tràmits a ningú. Que per cert, ja sortim a la pàgina web d’aquest òrgan, http://mallorcafilmcommission.net/localitzacions/, pel que entenem que avui s’està davant un formalisme.

Quins beneficis penseu que això aporta al nostre Municipi des del punt de vista de l’Ajuntament i no des de la promoció del territori?

Sentit del vot: abstenció i ja valorarem en uns mesos si ha estat positiu.

Abans d’acabar aquest punt, i aprofitant que la temàtica té molta relació amb una bona notícia que ens va arribar, celebrar i reconèixer a Teresa Font pel seu Goya al millor muntatge per Dolor y Gloria, sumat al que ja va guanyar al 1995 pel millor muntatge de Días Contados, que tot i viure a Madrid ens ha arribat d’algunes fonts que té una casa aquí, a Pollença.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, UMP, PI, PP, Alternativa i Junts (16).
 • Vots en contra: 0.
 • Abstencions: Unides Podem (1)

 

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia 2019/1063, de dia 23 de desembre de 2019, en relació amb el RCA PO 101/2017 (Núm. Exp. 2017/3201) (Exp. Elec. ABS 2020/61).

Es tracta de ratificar el procurador i els advocats que defensaran l’Ajuntament davant el recurs de cassació interposat per l’entitat Café Capuchino 1919, S.L., que reclama poder comptar amb més espai d’ocupació de la via pública, demanda que ja es va denegar en el seu moment per l’Ajuntament i va ser confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. A veure si el Tribunal Suprem no ens falla.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per: unanimitat.

 4.- Aprovació, si procedeix, d’autorització a la Direcció General de Trànsit relativa a la gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/104).

L’Ajuntament, des del 2010 té un conveni signat amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) perquè la recaptació en període voluntari i executiu de tributs municipals i altres ingressos de dret públic siguin recaptats per l’ATIB i no per l’Ajuntament. Té una vigència de 5 anys i es va prorrogant cada 5 anys fins que una de les parts no digui el contrari, amb 6 mesos d’antelació.

En aquest cas, s’autoritza la DGT (que té el fitxer de dades MOVE-PADRÓ) a que en lloc d’enviar les dades a l’Ajuntament de Pollença, ho faci directament a l’ATIB. L’impost IVTM permet entre d’altres controlar els tipus de vehicles censats a Pollença, la potència d’aquests, el seu any… una eina positiva per exemple per analitzar si és necessari ampliar les estacions de càrrega elèctrica, que desconeixem si és una prioritat d’aquest Equip de Govern.

Tot i que la redacció de l’acord primer no deixa molt clar si a partir d’ara l’Ajuntament ja no rebrà cap dada de la DGT, després de consultar-ho amb la Secretària, s’ha aclarit que és una passa necessària per ajustar-nos a la Llei de Protecció de dades i que l’Ajuntament seguirà tenint accés a totes les dades en qualsevol moment.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per: unanimitat.

5.- Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Elec. ABS 2019/3380).

Un formalisme que dona continuïtat a l’iniciat el 30/10/2019 quan es va acordar sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a la Mancomunitat de Tramuntana. Hi vàrem votar a favor, recordant que té un cost anual de 7.000€, supeditant el nostre suport exprés a que aquest organisme supramunicipal tingués utilitat. Sent conscients que ha passat poc temps,

 • s’ha realitzat alguna reunió? Previsió d’alguna actuació? Es parlava en el seu moment d’aconseguir un centre d’interpretació per la Serra de Tramuntana a Pollença, no se’ns oblida aquesta idea.

Pren la paraula el Sr. Batle:

Comenta que si no té sentit, se’n sortirà. De moment no s’ha fet cap reunió. Si no funciona es sortirà i cap problema, com s’ha fet en altres ocasions.

Seguint amb la línia marcada inicialment, i en espera que passi més temps per valorar aquesta adhesió,

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: TOTS, PP, PI, UMP, Unides Podem, Junts (16).
 • Vots en contra: 0.
 • Abstencions: Alternativa (1).

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença- Torrent de sant Jordi, operada per la D.A. 16ª de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les I.B, amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel•la en què es situa el bé immoble Catalogat de la Fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció del usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU (Exp. Elec. ABS 2018/4695).

Una bona notícia pel poble i pel Patrimoni, contràriament al punt del Catàleg, que a la fi tinguem una sortida digna a la Fàbrica de Can Morató. Des d’aquí, per tant, un agraïment especial i sincer a Colonya per la jugada feta, una aposta arriscada sense dubte que mereix respecte.

Si es compleix el que se’ns ha explicat, tot i que l’edifici sigui privat, la ciutadania podrà accedir al complex com fa anys, molts anys que no es fa, comptant-se amb un espai de museu, una sala multifuncional per actes que de ben segur tindrà vida i utilitat… la col·laboració entre Ajuntament i Colonya ha estat i segueix sent fructuosa (Centre Cultural, Oficina de Benestar Social a l’entrada de Pollença, Local del Jutjat de Pau…), pel que animem a que es segueixin establint espais de conversa i que, per exemple, es pugui arribar a un acord per aprofitar algun espai que no es vulgui utilitzar més per part d’aquesta entitat a la Plaça Major, on ara hi tenen les oficines centrals. Tot per xerrar, sempre pel bé del poble.

Precisament, pot ser aquest Consistori i els anteriors han mancat d’ambició per en aquest cas treballar més pel bé del poble. Les normes urbanístiques preveuen poder declarar un edifici en estat ruïnós, pressionar la propietat perquè compleixi amb uns mínims de seguretat (sort s’ha tingut que fins ara no ha hagut cap desgràcia) i que un Bé Catalogat des de l’any 2001 no estigui en l’estat que està actualment. Pot ser s’hauria d’haver expropiat, també era una opció. Actualment, vist els preus i la despesa que hagués pogut suposar per l’Ajuntament, possiblement no era la millor opció pensem.

Ara mateix, i com consta a l’informe jurídic i de procediment realitzat el dia 27/01/2020 pel TAE i que té conformitat de la Secretària Municipal (on s’anomenen també informe tècnic de l’Arquitecta Municipal, documentació i sol·licituds formulades per les persones propietàries del bé immoble en qüestió…), l’administració urbanística disposa d’àmplia i profunda discrecionalitat en l’elecció del model de desenvolupament territorial i configuració del planejament general […] i dins aquesta s’admet la coincidència entre interessos públics i interès dels particulars que incideixi sobre el territori, amb la imprescindible motivació i justificació pel que fa a la conjunció envers l’interès comú. Un interès comú que pensem està clar: dignificar una entrada de Pollença, no veure la Fàbrica caure més a trossos i donar-li un ús que en part serà social (a part del corporatiu).

Per tant, la parcel·la 4 del Polígon 4 requereix d’una nova classificació urbanística, la qual serà revisada per l’administració insular que en tindrà la darrera paraula, així com Patrimoni Històric. Esperem que es declari l’Interès General per part del  CIM.

Celebrem que l’ús exclusiu que es defensarà en aquesta modificació del PGOU sigui l’ús Administratiu, excloent així altres usos de Serveis o terciaris. Això ens evita clarament una por que, de manera lògica era viscuda per la ciutadania, que un dia la fàbrica es comprés per algun grup d’inversió per exemple i hi fes un hotel o un altre negoci que no necessita Pollença. També ho contempla així l’acord Quart que contempla la suspensió de la tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, instruments de gestió, atorgament de tota classe de llicències, etc. que entrin en contradicció amb la modificació de planejament inicialment aprovada.

En tot cas i per anar acabant, donar de nou les gràcies a Colonya per l’esforç, per haver-nos explicat de primera mà el projecte que tenien, als Serveis Tècnics Municipals que han redactat els informes i recordant que aquest ús digne que tindrà l’edifici és gràcies a vosaltres, Colonya, i no als partits polítics avui asseguts aquí.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: TOTS, PP, UMP, PI, Unides Podem i Junts (16).
 • Vots en contra: 0.
 • Abstencions: Alternativa (1)

7.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 30.11.2017 (BOIB núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va modificar, al seu torn, l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 24.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, elaborat per l’empresa adjudicatària GAAT, S.L. en data de març de 2014 (Exp. Elec. ABS 2018/310).

Un altre d’aquests temes que a Pollença semblem especialistes en allargar i allargar, en lloc de ser pràctics i donar-li prioritat política i tècnica. 15 anys han passat des de la primera aprovació inicial del catàleg… 2005. D’ençà, el que ve sent habitual: aprovacions inicials, canvis de criteris, protecció d’edificis i després desprotecció, un despropòsit. Basta llegir l’inici dels informes de l’Arquitecta Municipal del 24/01/2020 i el del TAE (assessor jurídic) i Secretària del 27/01/2020 per comprovar-ho. El positiu d’haver entrat de 0 és que quan ens trobem aquests temes, investiguem una mica i la veritat és que és llastimós com s’ha anat gestionant. D’entrada he de donar les gràcies a la companya d’Alternativa, na Marina, qui m’ha orientat i facilitat informació per entendre tot aquest embrollo. Gràcies.

M’agradaria demanar-li a UMP, si ara esteu d’acord amb aquesta versió? Què us fa acceptar-la? Per què vàreu retirar el vostre suport a l’equip de Govern al gener de l’any passat, abstenint-vos i fent així que no s’aprovés el catàleg? Senyor Batle, sembla que té ara més sort que l’anterior i no ha de lluitar fins l’últim moment els punts importants del Ple… a veure si li dura la sort! Perquè el que està clar és que per temes importants la oposició sembla pintar ben poc, i no és d’ara això eh, uns i altres ho heu anat repetint legislatura rere legislatura. Ja li vaig dir, Sr. Batle, 17 caps pensen més que 10, si és que els 10 caps de l’Equip de Govern han tingut opinió a dir sobre aquest catàleg, i sobre la decisió purament política de deixar fora a les 5 “cases de la discòrdia” les podem batejar.

Ja al 2008, la CIOTUPH, Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, va suspendre l’aprovació definitiva del catàleg per l’informe tècnic del 30/06/2008 (CS Arquitectura, CS de Béns Culturals, …), posant explícitament que s’havien de protegir elements del Passeig de Colom i Passeig de Voramar del Port de Pollença, i també la primera línia de la zona de Formentor, com la casa Huarte.

En aquell moment es va fer cas a aquest òrgan, fins que al 2015 també ens tornem a trobar amb la sorpresa que 5 edificis de la primera línia eren exclosos, al·legant motius d’haver d’indemnitzar algunes propietats les quals s’incloguessin en el catàleg, per la seva “limitació singular”, o per una restricció de l’edificabilitat (no executada, per altra banda). Cridar a un mal temps inexistent vaja. Un informe amb un contingut polític estranyament justificable i més venint d’un Arquitecta Municipal…

2017, l’Equip de Govern anterior modifica la proposta de 2015 i sembla que torna a incloure els 5 edificis exclosos, així com Can Franc:

 • Can Franc (U-109)1. Can Franc, U-109, NO PROTEGIDA (3)
 • Can Qués (U-112)4. Can Qués, U-112, NO PROTEGIDA
 • Can Morató (U-114)6. Can Morató, U-114, NO PROTEGIDA (2)
 • Can Mena (U-117)8. Can Mena, U-117, NO PROTEGIDA
 • Ca l’Adroguer (U-120)9. Ca l'Adroguer, U-120, NO PROTEGIDA (1)
 • Can Tugores (U-124)12. Can Tugores, U-124, NO PROEGIDA (2)

I ja al 2019, el comentat anteriorment, falta de claredat o directament de valentia d’alguns partits polítics… i ara ens plantem de nou amb el canvi proposat al 2015, deixant fora els 5 edificis abans exposats, així com Can Franc, quan al 2018 GAAT (Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial) va fer un informe prou clar sobre com resolia les al·legacions que demanaven de fet excloure els edificis dels que xerrem: desestimar-les.

 • Mos poden explicar si hi ha 1 sol motiu tècnic clar, a part de la por estranyament molt incorporada de les indemnitzacions, per excloure aquests edificis? Quina opinió en tenen els altres partits de l’equip de Govern? Vos sentirem o la ciutadania haurà de deduir que esteu 100% d’acord amb el tema tractat?

Sincerament a vegades ens demanem si realment aquestes propostes tant complexes i amb tant rere fons el PI, PP, UMP o inclús propis membres de TOTS saben la implicació que té i es qüestionen si el que s’aprovarà està el més correcte possible, o simplement estan damunt l’ona de la majoria absoluta i del: “som Equip de Govern, no me qüestiono massa més enllà de les meves àrees i vot tot a favor”. Aquí ho deix, perquè qui ho vulgui recollir ho reculli.

Abans de finalitzar, no vull perdre l’ocasió de donar les gràcies als Serveis Tècnics Municipals, i també llançar-los una disculpa. Deu ser trist que politiqueig de molt poca alçada, durant més de 10 anys, retardi i retardi sense límits l’aprovació d’una eina tant important com és un Catàleg de Patrimoni. Informes, resolució d’al·legacions, elaboració de fitxes, i, en definitiva, desig de trobar una seguretat jurídica inexistent i que hores d’ara posa en perill no 6 edificis singulars del Port de Pollença, sinó més de 300 elements de tot el Municipi. Per respecte als tècnics d’aquí, i els del CIM, ens convindria seure i respectar el que ens diuen, no fer perdre el temps al personal.

Com que entrem en període d’al·legacions, 30 dies on aquest equip de govern pot reflexionar, i on podrem fer propostes clares de millora, la responsabilitat cap al Patrimoni ens fa abstenir-nos per no contribuir al renou polític, tot i que ho diem clarament: fa falta molta alçada de mires per assumir de veres la responsabilitat que teniu com Equip de Govern i representar tots els interessos del Municipi. Si no re capaciteu, a l’aprovació provisional evidentment hi votarem en contra i utilitzarem totes les eines per corregir la vostra decisió política que no es fonamenta en cap criteri tècnic. Senyor Batle, per favor, sigui més considerat amb la resta de grups municipals i faciliti la feina de tothom. Al cap i a la fi, si tots i totes som aquí és pel bé del poble. Reflexioni i intenti una altra estratègia, deixi la confrontació directa i cercar renou innecessari. Li demano per favor.

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: TOTS, PP, UMP, PI (10).
 • Vots en contra: Alternativa i Junts (6).
 • Abstencions: Unides Podem (1).

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’estudi i planificació de les instal·lacions esportives municipals i l’inici i tramitació per a la construcció d’una  sala esportiva al Moll de Pollença (RGE núm. 2020/501 de 16 de gener).

Després d’aclarir el sentit de la moció amb el portaveu de Junts Avançam, entenem que és ben positiu arribar a poder crear una comissió o mesa assessora formada per tècnics municipals, clubs esportius, etc., per dissenyar un pla d’infraestructures esportives municipals. Ara, si ha de servir per fer el mateix cas als tècnics que el que s’ha fet per exemple amb tot el tema de Patrimoni, ho podem deixar anar.

Després de demanar per la proposta concreta de contemplar un pavelló a l’equipament esportiu on hi ha el camp de futbol del Moll, avançar que en principi:

 • La idea actual no es podria desenvolupar sense modificar el PGOU, ja que l’edificabilitat del terreny està sobrepassada.
 • S’ha d’estudiar els usos que es vol tenir a aquesta sala coberta multifuncional o pavelló: quins esports es jugarien, qui vigilaria i controlaria l’espai?
 • La fotografia que hem manejat sobre la possible ubicació del pavelló sembla que no respecta la distància mínima de seguretat entre equipament i torrent. La distància entre Camp de Fútbol 7 i equipament pot ser insuficient.
 • Els vestidors desapareixen, s’haurien de reubicar.

I això ens duu a l’important, també. La proposta de fer el pavelló a una part del solar de l’IES Clara Hammerl és factible? No ho sabem. Per tant, el positiu d’aquesta moció, més enllà del lloc, i de la pròpia exposició de motius que ja per exemple descarta l’opció del solar de l’institut, és única i exclusivament que es demana com deia al principi una comissió plural i que tingui un debat real sobre quin model esportiu necessita el Municipi, no exclusivament el Port de Pollença, ni Pollença, ni la Cala Sant Vicenç.

Només un petit incís, el Consell de Joventut com a tal no està creat, és un tema que hem anat xerrant amb el Regidor Delegat de Joventut, en Mateu, ja que hi ha tot un tema de procediment que hi ha part avançada, però encara queda feina (estatuts, càrrecs, etc.).

Per tant, amb l’expectativa de veure com funciona aquesta comissió si es crea, i sense que el contingut general de la moció ens faci clarament voler-li donar suport, el

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Junts (5)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: TOTS, PP, UMP, PI, Unides Podem i Alternativa (12).

9.- Propostes/Mocions d’Urgència

No n’hi ha.

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

 

Signat, Podem Pollença

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.