Resum del Ple Extraordinari desembre, 19/12/2019, 18:00 h

Ple Extraordinari desembre, del 19/12/2019, 18:00 h

Ple Extraordinari corresponent al mes de desembre on consten 9 punts a l’ordre del dia, amb les preguntes no respostes del passat ple ordinari del mes de novembre.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

2-. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 32-2019 sota la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa (Exp. Elec. ABS 2019/3803).

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 33-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec. ABS 2019/3804).

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 34-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec. ABS 2019/3805).

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 8-2019 (Exp. Elec. ABS 2019/4214).

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Acord de Carrera Professional Horitzontal dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. 2018/620/PERSONAL).

7.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal (Núm. Exp. 2019/3762).

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels consells d’àrea mandat corporatiu 2019- 2023 (Núm. Exp. 2019/4273/PAR CIU).

9.- Precs i preguntes:

9.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 9197/2019, de 25 de novembre).

9.2 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 9226/2019, de 26 de novembre).

9.3 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 9258, de 26 de novembre).

Desenvolupament:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

Es va detectar un error en la redacció de l’acta i també en la redacció definitiva de l’ordenança de la taxa d’expedició de documents. Faltava la bonificació c), que era, de fet, proposada inicialment per l’Equip de Govern. S’ha corregit parlant amb la Secretària i es tanca definitivament arreglar l’error durant la sessió plenària.

S’aprova per unanimitat.

2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 32-2019 sota la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa (Exp. Elec. ABS 2019/3803).

Com en l’anterior ocasió, no ens estendrem gaire i simplement tornarem a dir que tenim en marxa un procés paral·lel que està estudiant com augmentar el personal de Serveis Socials.

De fet, Sra. Francisca Cerdà, tenim pendent parlar amb l’Interventor, quan vulgui hi anem. No entrem a valorar l’al·legació presentada per Junts Avançam. Simplement destaquem de nou que avorreix aquesta lluita constant, a veure si a l’any 2020 acaba, de “això ho vàrem deixar llest”, “aquí no hi ha res fet / no ho hem trobat”.

Sr. David Alonso, que al Plenari on es va tractar l’aprovació inicial d’aquesta MC se li va fer una pregunta i no la va respondre pels micròfons:

 • En quin estat d’elaboració es troben els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Pollença de l’any 2020? Teníem entès que li agradaria tenir-los dibuixats abans d’acabar l’any 2019.

Sentit del vot: abstenció.

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI (9)
 • Vots en contra: Junts (5)
 • Abstencions: Unides Podem i Alternativa (2)

 

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 33-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec. ABS 2019/3804).

 Seguim pensant que les propostes són adequades i sobretot algunes molt necessàries com són les obres per canviar la canonada de la 1ª línia del Port de Pollença. També ho és reparar la façana, pel que seguirem donant suport a aquesta MC 33-2019.

Les inversions que pengen, ja les sabem, i tornaré a fer una mica d’esment al Bar Katy. El passat Plenari on es va tractar aquesta MC, es va fer un recull de les diferents propostes que fèieu els partits de l’Equip de Govern en relació a aquest espai.

De fet i va ser ben il·lustratiu, la companya d’Alternativa va recordar que existia una moció aprovada perquè es fes un procés de participació ciutadana per decidir quins usos donar-li a l’espai. No ho podem tenir millor:

 • Comissió de participació ciutadana constituïda.
 • Properament comptarem amb una eina, ens va explicar el Sr. Mateu Soler, per realitzar participació ciutadana online amb garanties.
 • Es denota una actitud proactiva de la Regidoria de Participació Ciutadana, fet que volem celebrar i aprofitar.

Per tant, anem a replantejar conjuntament què fer al Bar Katy i tenir-ho present com inversió sostenible de cara a l’any vinent.

Sentit del vot: a favor

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI, Unides Podem (10)
 • Vots en contra: Junts (5).
 • Abstencions: Alternativa (1).

 

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 34-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec. ABS 2019/3805).

 Sorprèn una mica que s’enredi amb aquest tema, quan durant els últims 4 anys no s’ha fet gaire en aquest sentit. Nosaltres també defensam, i ja ho vàrem dir al Plenari on es va presentar aquesta MC 34-2019, que volíem la creació d’una comissió dedicada a treballar, informar i donar sortida a l’estat actual del Cinema Capitol, i comptar amb la ciutadania per decidir els usos que havia de tenir aquest espai públic. De fet començaré per demanar-li al Sr. Batle, si a canvi de la nostra responsabilitat per seguir endavant amb MC per dotar amb 450.000€ la possible adquisició d’una part dels baixos i fer les obres amb les millors condicions, es compromet a encarar la continuació dels esdeveniments amb una participació activa, urgent i oberta, per la ciutadania de Pollença, almenys per explicar els possibles projectes a fer.

Per nosaltres, tot i la crítica feta que tot el procés pot sortir ben car (recordar que portem 850.000€ de compra i 450.000€ ara per la compra, més els informes externs que s’hagin pogut comanar), no veiem altra sortida. I menys la sortida de la demagògia:

 • Quan es va comprar, es va fer amb unanimitat, per part de tots els grups polítics presents en aquell moment. Si els membres de Junts Avançam han canviat de criteri, pot ser haurien d’explicar més a fons els seus motius.
 • Què fem? Ho deixem caure? Per això que no s’hagués comprat i ara tindríem un mort menys al qual fer front.

Pensem que, al cap i a la fi, la propietat ha tingut paciència també. Anem a desbloquejar i com dèiem, a aprendre dels erros i no guiar-se per compres electoralistes que, malauradament, aporten més vots que una crítica constructiva.

Respecte a les al·legacions, l’informe que aporten només valora el preu de l’habitatge, 45,00 m2. Concretament es valora en 124.701,74€,

Després, diuen que la legislació marca que s’ha de fer la comparativa del local que es vol adquirir amb altres locals amb els imports dels immobles venuts, i no amb preus d’ofertes de venda, i que aquests no poden servir per a la comparació ni fixació de preus… En tot cas i primerament, no citen l’article que defensa això, i precisament i a partir de la pàgina 6 de l’informe d’ARCO Valoraciones S.A., que aporteu vosaltres, a l’apartat 10. Información del mercado, precisament fa una comparativa amb els immobles actualment en venta, i mira clarament l’Oferta i la Demanda d’Immobles Similars de la Zona, situant els preus per m2 dels 2.600 €/m2 als 3.100 €/m2 . De fet, la valoració es fa escollint el següent preu: 2.771,15 €/m2, on sí es contemplen els preus de venta. Aquesta valor final s’anomena “Valor Unitario Homogeneizado por Comparación Adoptado.

La valoració que es fa des dels STM de l’Ajuntament és sobre 95,53 m2, per tant diferent a només a 45,00 m2. I, el preu per m2 és de 3.417,21€/m2.  D’aquí el resultat del preu calculat de 326.446,07€. Cert és que la valoració puja, però entenem que existeixen criteris professionals diferents.

Pel tema de la corresponsabilitat en l’afrontament de despeses en zones comunes (teulada per exemple), estem d’acord en que s’ha de tenir en compte l’existència d’una divisió horitzontal en la propietat. Així ho vàrem remarcar a la Comissió Informativa i el Sr. Batle va dir que s’extingirà temporalment durant el temps que duren les obres. Ja vetllarem perquè així sigui.

Finalment, referit a les al·legacions presentades per un particular, on exposava que el PECH no permetria l’ús d’Equipaments Municipals perquè la qualificació actual és de Sistema d’Equipaments. També s’indicava que l’alçada de l’edifici no és acorde al planejament urbanístic (16 metres en lloc de 8).

Hem sol·licitat informació als STM sobre aquest assumpte i es recalca que segons la informació recollida en el PECH (Pla Especial del Centre Històric) de Pollença, el Cinema Capitol està contemplat com un equipament d’oci, on s’inclou l’ús socio-cultural o d’espectacles, per exemple. Cert és que es supera l’alçada màxima.

Per tant, i tornant a demanar al Sr. Batle que una vegada feta la compra, posem el fre ni que sigui unes setmanes per compartir amb la ciutadania les pròximes passes a donar,

Sentit del vot: a favor

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

La Regidora d’Alternativa per Pollença, la Sra. Marina Llobera, no pot participar en el debat ni en la votació d’aquest punt per implicació directa.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI, Unides Podem (10)
 • Vots en contra: Junts (5).
 • Abstencions: 0.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 8-2019 (Exp. Elec. ABS 2019/4214).

2.673,81€ de factures on no s’ha seguit el procediment legalment establert per la contractació, sorprenent i molt sobretot que arribin factures del 2016, 2017 i 2018 entre d’altres. Ja vàrem dir que seria adequat pitjar de forma constant i responsable a les empreses perquè aportin les factures en un temps molt més adequat. Segons se’ns va dir a la CI, l’empresa en qüestió no sabia enviar les factures… esperem que n’hagin après.

Igual que esperem s’aprengui a que quan arriben factures, es miri què es signa, ja que el tema de les porcelles segueix sent un misteri.

Per responsabilitat,

Sentit del vot: abstenció.

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

Falta la Regidora d’Alternativa per Pollença, la Sra. Marina Llobera, que s’ha absentat del Ple momentàniament.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI, Junts (15)
 • Vots en contra: 0.
 • Abstencions: Unides Podem (1).

 

 6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Acord de Carrera Professional Horitzontal dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. 2018/620/PERSONAL).

Veiem com aquesta figura anòmala, el personal laboral indefinits no fixes, havien quedat exclosos explícitament de la Carrera Professional. Sembla que a l’anterior legislatura s’havia arribat a un acord per corregir aquesta situació, però no s’havia portat al Ple. De fet sembla que hi ha un error material, ja que a la proposta de Batlia posa que l’aprovació de l’Acord de Carrera professional Horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Pollença s’havia aprovat el 29 d’agost 2019, entenem que és del 2018.

Vist l’informe de la TAG del 12/12/2019, i seguint sentències del Tribunal Suprem, la proposta està subjecta a dret. També estem d’acord amb les dues modificacions d’articles informades desfavorablement, ja que per exemple comptar 5 anys d’experiència d’altres Ajuntaments com si es tingués al de Pollença suposa una contradicció de la pròpia carrera professional.

Aquest canvi afecta unes 14 persones ens varen informar, uns 70.000€ a nivell pressupostari.

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

Sentit del vot: a favor

Falta la Regidora d’Alternativa per Pollença, la Sra. Marina Llobera, que s’ha absentat del Ple momentàniament.

La proposta s’aprova per: unanimitat.

7.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal (Núm. Exp. 2019/3762).

Una passa per donar compliment al que regula l’ordenança del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, on exposa que els clubs que compleixin certs requisits podran estar exempts de pagar les tarifes per la cessió de determinats espais.

És positiu per regular qui utilitza les instal·lacions, i lluitar contra lucres sense regular. Veiem des de tennis, Bàdminton, Bàsquet, Rugbi, Futbol, etc., una gran mostra de la diversitat d’esports que tenim a Pollença. Entenem que es reconeixeran com entitats d’Interès Públic Municipal, reconeixement que emplacem a que es vagi revisant, no que sigui in eternum sense tenir actualitzades totes les dades.

Per cert, parlant d’Esport, la Sra. Bianca Aguilar va comentar alguns temes que nos sabem en quin estat es troben:

 • Novetats en el tema de buscar un abonament d’ús intensiu per aquelles persones que acrediten utilitzar de forma reiterada determinades instal·lacions?
 • Novetats pel que fa a la reforma de les grades i que aquesta contempli una reforma del rocòdrom?
 • En quin estat es troba la renovació de l’Skate Park de Pollença? Ens han fet arribar queixes del seu estat, queixes que ens han mostrat s’han tramitat via Línia Verda.

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar:

 • Nova ordenança contempla que quan més s’usen instal·lacions menys car és… Es va oferir descompte a grup jugadors si es constituïen en associació o club.
 • Reforma grades, procés de licitació fet… esperança que el Rocòdrom es pugui reformar i ampliar. S’ha contemplat dins el procés de licitació com millora.
 • Secretària Ajuntament està revisant el tema de l’Skate Park.

Sentit del vot: a favor

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

Falta el Regidor del Partit Popular, el Sr. David Alonso.

Falta el Regidor de Junts Avançam, el Sr. Miquel Àngel Sureda.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, PI, UMP, Unides Podem i Junts (13)
 • Vots en contra: Alternativa (1)
 • Abstencions: 0.

 

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels consells d’àrea mandat corporatiu 2019-2023 (Núm. Exp. 2019/4273/PAR CIU).

Abans hi havia 7 Consells d’Àrea, ara n’hi haurà 4. Pot resultar positiu per aglutinar més persones per debatre diversos temes, però també hi ha el perill que siguin Consells molt densos i amb una temàtica massa variada… Pot ser hagués estat positiu comptar amb l’opinió de l’oposició per tenir més punts de vista.

Igualment, se’ns ha explicat que les àrees intenten ser el més semblant possible i amb sobretot la mínima diversitat de Regidors/es, concentrant les mateixes àrees que duen Regidors/es en els Consells d’Àrea. Ara resta posar en marxa la designació de la ciutadania dins aquests Consells, per tant endavant i quan s’aprovi aquesta proposta, que es faci de seguida, sinó el Sr. David Alonso no podrà presentar els Pressupostos 2020.

Finalment, s’ha dit en diverses ocasions que es vol revisar el Reglament de Participació Ciutadana perquè té moments o passes “poc àgils”. Encantats de participar en aquesta revisió si es dona, i evidentment molt atents a que no es faci sense comptar amb la nostra opinió.

8. Consells d'àre

Sentit del vot: abstenció.

Falta el Regidor de Tots per Pollença, el Sr. Mateu Soler.

Falta el Regidor del Partit Popular, el Sr. David Alonso.

Falta el Regidor de Junts Avançam, el Sr. Miquel Àngel Sureda.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, PI, UMP i Junts (12)
 • Vots en contra: 0.
 • Abstencions: Unides Podem, Alternativa (2)

 

9.- Precs i preguntes:

 9.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 9197/2019, de 25 de novembre).

9.2 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 9226/2019, de 26 de novembre).

 9.3 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 9258, de 26 de novembre).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.