Resum Plens Extraordinaris del dia 30/10/2019, 16:30 i 18:30

 Ple Extraordinari setembre, del 31/10/2019, 16:30 h

Ple Extraordinari corresponent al mes d’octubre on consten 9 punts a l’ordre del dia, que és:

1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de treball de personal de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Núm. 2019/3162)

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Núm. 2019/3487)

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2019 (Exp. Núm. 2019/3497)

4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears – FELIB (Exp. Núm. 2019/3527)

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard / Cerdà (Exp. Núm. 2019/2316).

6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Núm. 2019/3580).

7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 – en part urbana i en part rústica – del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271).

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre).

9.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre).

Desenvolupament:

1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de treball de personal de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Núm. 2019/3162).

Donat que l’anterior aprovació dels perfils lingüístics data del 1993… està totalment desfasat, i ha plogut molt. I durant aquest temps, la normativa ha canviat, com és evident.

Podia haver estat més ambiciosa, ja que s’ha apostat per rebaixar el nivell exigit en alguns llocs de feina per la “interacció del personal municipal amb els usuaris destinataris dels diferents serveis”, i no seguint el criteri de la titulació acadèmica reglada que es requereix per cada lloc de feina.

Com han sorgit noves professions / llocs de feina tant al funcionariat com al personal laboral, s’ha hagut d’adjudicar el nivell corresponent de català exigible. No té caràcter retroactiu, però desitgem que aquesta actualització reforci encara més que l’Ajuntament estigui en la línia de la defensa de la nostra llengua.

Comentar que, ens tocarà revisar la nomenclatura “Assistent Social” per adequar-la a la realitat actual, que és la de Treballador/a Social, però és un tema a tractar un altre dia.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Tots, PP, PI, UMP, Junts (15)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Alternativa (1).

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

 2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Núm. 2019/3487).

És una negociació iniciada a la passada legislatura. Es va fer la valoració del preu a pagar l’any 2017, 219.905,30€, que actualitzat a l’IPC aproximat del 3% es queda actualment en un preu de 226.502,45€ (una llàstima que els sous no pugin, també, al 3% anual).

És la parcel·la amb referència cadastral 07042A00100133000ST (472m2), al Carrer Dones de Can Sales. Està qualificada al PGOU com vial públic i zona verda, res més lluny de la realitat actual (carrer sense sortida on hi aparquen cotxes).

Vista aquesta compra, ja ens explicaran quina adequació li voleu fer, si connectarà amb el Monument, etc. Entenem que, com en altres Modificacions de Crèdit, ens convé apurar la despesa (que preocupa veure com 1.050.000€ de la Plaça du Moll i Carrer Formentor no s’executaran, per mala planificació, clar està) i que també fem molt tard en aplicar un PGOU que és ben antic, estant expropiant propietats encara a l’any 2019.

Pregunta al Sr. Bartomeu Cifre:

 • Ha considerat la proposta que li férem de cercar edificis buits i comprar-los per posteriorment estudiar oferir-los a l’IBAVI per fer-hi habitatge social protegit? És una preocupació política interessant, pensem… (sabent que s’ha de fer un procediment d’idoneïtat de compra per part de l’Ajuntament).

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:

Política que ha de fer l’IBAVI, no l’Ajuntament de Pollença (en definitiva, no hi ha interès).

Una vegada adquirida el solar, s’estudiarà com connectar el solar amb el Monument.

Per l’exposat, i estant d’acord (i per responsabilitat), en esgotar les inversions financerament sostenibles i executar el PGOU,

La proposta s’aprova per:

Sentit del vot: a favor

 • Vots a favor: unanimitat.

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2019 (Exp. Núm. 2019/3497).

Factures que no són del 2019 (exercicis anteriors) que sumen 2.262,85€, totes amb objeccions d’Intervenció (per no haver seguit procediment de contractació i per competència impròpia).

Hi ha una factura de 1.424,5€ de Transunion amb la descripció Visita Pollença Museu CEIP M. Capllonch Nov. 2017, volíem demanat si s’havia aclarit de quan i perquè era aquesta factura…

Com és habitual, donat que el servei s’ha rebut, ens…

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI i Junts (14)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Unides Podem i Alternativa (2)

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears – FELIB (Exp. Núm. 2019/3527).

Una iniciativa positiva, i amb la que posteriorment vàrem comprovar que el subministrament proveït ha de ser 100% energia neta. A part, hi ha la clara realitat que la falta de personal de l’Ajuntament ha anat provocant una congestió trista i greu a l’àrea de contractació, fent-se difícil treure plecs administratius, licitacions, etc.

Ja se’ns va informar a la Comissió Informativa que de moment la FELIB només oferia amb la seva Central de Contractació el treure a concurs el subministrament elèctric (amb l’empresa ENDESA). No és una empresa de la que siguem seguidors, ni molt menys, però donat la realitat actual del Consistori, hem de ser pràctics: a treure concursos com toca i treure retard acumulat (tenint en compte que estem votant l’adhesió i qui després contractarà és la Junta de Govern). Per això, vàrem insistir i ho tornem a fer avui, que si hi ha altres possibilitats de Plecs i Licitacions que puguin interessar a l’Ajuntament en el futur, es mantingui aquesta col·laboració.

Se’ns va exposar que la despesa anual de l’Ajuntament en subministrament elèctric ronda els 800.000€ anuals, una xifra bastant significativa.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Tots, PP, PI, UMP, Junts (15)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Alternativa (1).

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam. 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard / Cerdà (Exp. Núm. 2019/2316).

Una Ordenança concreta i precisa que complementa l’Ordenança aprovada inicialment el dia 26/09/2019 d’expedició de documents per part de l’Ajuntament. Ena quest cas, es diu que dona sortida a peticions d’associacions, empreses i particulars que demanen fotografies de l’Arxiu Bestard.

Un arxiu que segons l’informe Tècnic d’Intervenció (18/10/2019) preveu incorporar (tractant, escanejant i catalogant) unes 350.000 imatges, totes elles un tresor per la història del Municipi. Aquesta feina té un cost anual previst de 69.375€

És positiu separar els preus segons l’empadronament, facilitant l’adquisició als Pollencins i Pollencines, tot i que no hi ha una barrera clara entre qui vol la imatge per ús particular o associatiu i qui la vol per un lucre. És una línia molt complicada d’esborrar, pel que treballarem una proposta concreta per intentar-ho (sent conscients de les barreres pròpiament legals i logístiques).

Un orgull comptar amb aquest reflex del passat, que esperem poder gaudir tots i totes ara, inclús a casa, quan s’aprovi aquesta ordenança i la digitalització segueixi a bon ritme. Estudiarem la inclusió de bonificacions. El sentit del vot és

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Tots, PP, PI, UMP, Junts (15)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Alternativa (1).

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Núm. 2019/3580).

Venim d’un temps sense estar mancomunats pel fet que es va dissoldre la Mancomunitat Nord. Actualment i a efectes de tenir una xarxa Municipal de pobles i territoris que estiguin dins l’àmbit de la Declaració de la Tramuntana com Patrimoni de la Humanitat, es fa la proposta d’entrar a la Mancomunitat de Tramuntana. Té un cost de 7.000€ anuals i pretén tenir una gestió més coordinada amb Ajuntaments de la Serra.

Hi ha la idea flotant de fer un centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana a Pollença (com el ja existent a Raixa i Lluc), bona iniciativa per tenir un nou equipament cultural que aporti coneixement.

Com dit a la Comissió Informativa, si es veu que no funciona aquesta adhesió, esperem que l’Equip de Govern sospesi sortir-ne, tot i que desitgem que sigui fructífera per Pollença i pel nostre patrimoni paisatgístic.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI, Unides Podem, Junts (15)
 • Vots en contra: Alternativa (1)
 • Abstencions: 0

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

6. Tramuntana

7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 – en part urbana i en part rústica – del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271).

David Alonso (PP) “abandona” la sessió plenària (per Deure d’Abstenció).

Avisem que possiblement xerrem una bona estona… és sense cap dubte el punt més complex de la Sessió Plenària d’avui. I no ho és per la temàtica en sí mateixa, en la seva antonomàsia, ja que construir un PAC nou, millorant el servei de salut del Municipi, hauria de ser un tema de fàcil gestió i acord polític, no?

Doncs no, Pollença és diferent. Se’ns presenta avui un nou capítol d’aquest trist entramat propi de telenovel·la. Desacord gairebé irracional, firmes al mercat per aquí, “boicot d’UMP” per allà (deia el Sr. Miquel Àngel March al debat del Port de Pollença), mocions de canvi d’ubicació, un contenciós amb l’Ajuntament com co-demandat (per part de Tots per Pollença i PP) i, mentre tant, cap primera pedra col·locada i persones fent llum amb les llanternes del mòbil perquè, si ho recordeu encara, tenim un PAC deficient que espera notícies de què hi fem amb ell. Ampliar el Centre de dia, nou emplaçament de la Policia Local… moltes opcions que, de moment, han d’esperar al fons del calaix.

Tornant al capítol, avui se’ns presenta l’opció que l’Ajuntament proposi formalment a l’Ibsalut la posada en disposició dels terrenys / bé immoble de naturalesa patrimonial que es corresponen a la finca que es diu col·loquialment Can Bach o L’hort del Camí del Puig, (que és rústica, recordem-ho, pel que és necessària l’entrada en joc del Decret Llei 1/2018, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Un decret “regal” que duu associats uns condicionants que no està gens clar que es compleixin (per exemple, s’aplica quan no hi ha solars urbans disponibles, el que no és el cas de Pollença, ja que Can Conill està cedit i acceptat). I ja sabem que no està formalitzat en escriptura pública. A la fi la veritat sobre un assumpte que, perdoneu que us digui, digne de ciència ficció (un diu que està cedit, l’altre diu que no, i enmig, la ciutadania que no entén res).

Passem a la part tècnica, que moltes vegades sembla que no existeix i per sort aporta llum on altres només han aportat ombra.

Informe de l’enginyer Municipal de data 23/03/2018.

L’evacuació de les aigües fecals pot ser més complexa a Can Bach si s’ha d’utilitzar un pou de bombament.

La instal·lació de les escomeses d’infraestructures elèctriques sembla més senzilla i menys costosa a Can Bach.

Informe arquitecta Municipal de data 10/04/2018.

La qualificació de Can Conill és de Zona d’equipament cultural i administratiu.

La qualificació de Can Bach és de Sòl Rústic Comú amb categoria Àrea de Transició de Creixement. Només usos admesos en aquesta categoria de sòl són activitats extensives i intensives relacionades amb el sector primari, res més lluny de la realitat actual, ja que tenir-hi cotxes aparcats no es sembla en res amb conrear la terra.

La trama urbana afavoreix a Can Conill (accés i connectivitat), tot i que té 911m2 de sòl corresponents a dues zones de vial no executades.

La connectivitat de Can Bach també és adequada, des del nucli urbà de Pollença, i que hi ha possibilitat d’obrir un accés directe a la carretera MA-2200, on des d’aquí aprofitem per dir que seria idoni adequar un millor accés a l’excursió del Puig de Maria des de Pollença.

L’impacte paisatgístic és major a Can Conill que a Can Bach (des de Pollença). Des de la carretera MA-2200, dependria de la seva ubicació.

Informe assessor jurídic i secretària, de data 23/11/2018.

Es fa un resum de les actuacions que pot fer l’Ajuntament. Es destaca una informació que considerem important:

 • Es va comunicar a la Conselleria el dia 02/03/2018 l’acord plenari que Instava al Govern de les Illes Balears a declarar el projecte de construcció d’un nou PAC de Pollença com a inversió d’interès autonòmic, proposant el solar de Can Bach, segons article 3 del decret llei 1/2018.

Que la Conselleria no s’hagi pronunciat expressament i/o contestat formalment al respecte. Preocupa, i molt, aquest silenci.

Finalment, dictamina que és el Ple qui ha d’optar per proposar una ubicació o l’altre de l’equipament, tenint en compte els informe jurídics, i de l’enginyer i arquitecta municipal.

Arribem al Ple ordinari de setembre, sol·licitant donant suport a la petició de Junts un informe de Secretaria on se’ns informi si existeix o no el deure d’abstenció dels membres de Tots per Pollença i Partit Popular. Com ja sabeu, el resultat és que no podíeu votar i per això Tots s’ha retirat del contenciós.

Hem tingut uns últims dies bastant frenètics des de la publicació de la nota informativa de la Conselleria de Salut el dia 21/10/2019 Vàrem comentar aquesta nota en un comunicat de premsa al dia següent, on deixàvem clar que s’havia enganyat la ciutadania en 2 temes, principalment:

 • La cessió definitiva del solar, no està feta (falta escriptura pública).
 • El projecte tècnic no està acabat, ja que l’arquitecta el segueix redactant.

Una nota informativa de la Conselleria que va venir en un moment curiós, eleccions generals a la vista, obviant que un notari ja es va oposar a cedir per escriptura el solar… per què no ho va fer abans, això?

El mateix dia, se va xerrar per telèfon amb Mae de la Concha (Unides Podem autonòmic) i després amb Patricia Gómez, a la qual se li va demanar expressament una reunió de tècnics (i exclusivament no polítics), entre la Conselleria i tots els membres del consistori. Una reunió que no ha arribat mai amb aquest format. Sembla que no interessa reunir a la mateixa sala a tots els actors polítics de l’Ajuntament de Pollença, com si no fóssim adults i no poguéssim xerrar les coses amb calma. Es fa molt difícil votar sense tots els elements tècnics clars i damunt la taula. I no ha interessat ni a Tots per Pollença (la vol després d’aprovar aquest punt d’avui) ni a la Conselleria i Junts (ja ens hem reunit amb el Batle i esperem els informes, deien).

A nivell de resum, i perquè no es digui que no estem informats o que ens guiem només per una font d’informació, hem xerrat i comptem amb diverses fonts:

 • Part tècnica de l’Ajuntament de Pollença, amb els informes pertinents abans esmentats.
 • Secretària Municipal.
 • Partits que eren a l’anterior legislatura i varen viure l’inici i desenvolupament del procés, i amb l’actual equip de govern.
 • Ciutadania que ens ha anat demanant quina opinió teníem.
 • Membres d’Unides Podem autonòmic.
 • Consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, directament per telèfon.
 • Reunió Conselleria 29/10/2019, que coment a continuació. [amb Directora Administrativa (Mar Rosselló), Director de Gestió (Manuel Palomino) i 2 tècnics més].

En la reunió mantinguda ahir, on hi vaig estar jo mateix, hi havia la Directora Administrativa (Mar Rosselló), el Director de Gestió (Manuel Palomino) i 2 tècnics més del IBSalut va aportar una mica de llum, tot i que res fou per escrit… Conclusions:

 • Ja hi ha data per la cessió en escriptura pública davant notari. Hi anirà el Sr. Batle? Es podrà fer? No ho sabem.
 • El projecte tècnic del PAC a Can Conill requereix encara de 2 mesos per ser definitivament redactat. Igualment, la cessió i acceptació del solar es publicà al BOIB.
 • El centre no és, a nivell tècnic, traslladable com a tal a un altre solar/emplaçament (s’ha d’adaptar o tornar a fer).
 • Utilitzar el Decret 1/2018 de mesures urgents està sotmès a diverses condicions, una d’elles l’article 8.3. que pot requerir un informe d’impacte ambiental, i que no existeixi sòl urbà disponible per construir (no és el cas, tenim Can Conill), i que hi hagi un projecte fet per proposar al solar (aquest projecte no existiria per Can Bach, de moment).
 • Canviar a Can Bach implica iniciar el procés des de 0.
 • Hi ha despeses ja consignades que no es poden llançar als fems així com així, s’estaria malversant.
 • El contenciós administratiu, on només hi ha el PP ara mateix, també aporta dubtes sobre el temps d’execució del projecte a Can Conill.

I, ja aniré acabant, arribem a la informació clau de tot aquest pastís: quant de temps implica cada opció? Segons les persones presents a la reunió, parlem de:

 • 2023 (final d’obra a Can Conill), el qual demostra que Junts exagerava, i molt, l’estat actual i la rapidesa que suposa l’opció A, Can Conill.
 • Opció B, Can Bach, podem anar fins a 6/7 anys d’espera, per tant 2025/2026. Tots exagerava, i molt, que canviar de solar fos sinònim d’un PAC aviat.

Però, i aquí ve l’interrogant final, tot això no està materialitzat a cap informe. No hi ha un escrit, signat per criteri tècnic, on surtin totes aquestes dates i estimacions. Com que ens hem mogut, les hem obtingut de paraula, però ara toca fets.

El que volem deixar clar, i ho repetirem les vegades que faci falta, és que el discurs i la nostra posició no han variat des de la campanya: PAC nou, a la millor ubicació tècnica tenint molt en compte el factor temps. Si la Conselleria decideix que a Can Conill, doncs a Can Conill. Si la Conselleria decideix a Can Bach en un temps raonable (6, 8 mesos), doncs a Can Bach (clarament, a priori, impossible). Si la Conselleria decideix a Can Bach en 1 any o més, doncs no, a Can Conill. Arribats a aquest punt, ens és igual el lloc, i a la Conselleria també. Volem un nou PAC. I una vegada triï la Conselleria, perquè és exclusivament qui ho farà, amb criteris tècnics, esperem (assumint que els polítics mai deixaran de ser-hi), vos tocarà aguantar-vos, menjar-vos l’orgull i tirar endavant. No hi ha més, i això va per Junts Avançam i l’Equip de Govern. I el PP haurà de tenir alçada política sabent que pot quedar com l’única pedra (amb el Contenciós) en el camí d’un nou PAC, sobretot amb l’opció de Can Conill.

Perdonareu que hagi fet tot aquest recorregut, però és un tema tant embullós i complex, perquè vosaltres, a l’anterior legislatura, vos vàreu capficar que acabés així, que volíem fer el nostre anàlisi, el més objectiu possible, i sense esperar cap resposta a canvi. És l’obra més important, segur, dels darrers 20/30 anys i de les pròximes dècades. Tinguem responsabilitat.

Dipositant la responsabilitat final en el criteri tècnic de la Conselleria, havent llegit tota la documentació possible, informes, reunions, opinions, cridades i volent, per damunt de tot, que Pollença tingui un PAC nou, assegurant-se que no es faci cap xapussa, i recordant que surti el que surti, s’haurà d’assumir, votem

Sentit del vot: a favor

Convidant al Batle a respectar el que ha promès i és cercar tant aviat com la Conselleria respongui a aquesta proposta de Cessió, una reunió Conselleria-Ajuntament per escoltar i després veure per escrit, la realitat i poder tirar, tots i totes a una, cap al nou centre de salut, sense més joc, sense més traves. Acceptant la realitat.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots, PP, UMP, PI, Unides Podem (10)
 • Vots en contra: Junts (4)
 • Abstencions: Alternativa (1)

Falta la Sra. Magdalena Seguí, Regidora de Junts Avançam.

El Sr. David Alonso no pot participar en la votació.

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre).

Una moció curta, simple i al gra. Compartim el missatge que s’ha de començar a donar sortida al mandat polític que tenim tots els partits que defensàvem la necessitat de crear una escoleta Municipal de 0-3 anys a Pollença, de fet en les al·legacions al preu públic de l’escoleta proposam, amb caràcter temporal i com a mesura d’estudi mentre es busca local/solar per tenir / construir l’escoleta, establir places concertades públiques dins escoletes privades de Pollença, no sabem si això s’ha pres en consideració o no, recordant que és una mesura puntual i temporal.

La necessitat s’ha de cobrir amb una feina ben feta, i no amb obres a correcuita.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat.

9.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre).

Moció que representa una petició formulada a nivell de les Illes Balears. De fet s’ha presentat i aprovat al Consell de Mallorca també, altres Ajuntaments han declarat l’Emergència Climàtica, i Unides Podem ha estat un dels grans impulsors. Gràcies a Alternativa per dur-la endavant, en aquesta temàtica, Medi Ambient (i en moltes altres), hi farem costat, entenent que és recíproc.

Aquesta moció és una oportunitat perquè l’equip de Govern tengui més idees, més punts de vista i més mans, al cap i a la fi, per realitzar el PAESC (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima), ja que les entitats que integren l’Aliança per l’Emergència Climàtica segurament ens ajudarien de molt bon gust.

No fa falta ressaltar cap dada concreta ni cap punt, simplement dir que tot al referit a urbanisme i encarar un nou PGOU, cal valentia i també en aquest cas sobretot posicionament polític, no tècnic. Amb el Sr. Batle, que en vàrem parlar en un debat sa a la Comissió Informativa del Ple Ordinari de setembre i tothom hi ha de fer un pensament.

No hi presentem cap esmena ja que la integritat de la moció ens sembla molt adequada i recull una petició formulada a nivell general del nostre arxipèlag. Per això, el Sentit del vot: a favor

 La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Alternativa i Junts (6)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: Tots, PP, UMP i PI (10)

 


 Ple Extraordinari setembre, del 30/10/2019, 18:30 h

Ple Extraordinari corresponent al mes d’octubre on consten 3 punts a l’ordre del dia, que és:

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el pla d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, de 11 d’octubre).

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, de 11 d’octubre).

3.- Precs i preguntes:

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael Lorenzo Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019)

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019)

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019)

Desenvolupament:

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el pla d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, de 11 d’octubre).

 Ja a la Comissió Informativa vàrem exposar 2 esmenes, una important era el canvi de títol de la moció, passant del terme executar a elaborar i emplaçant a que una vegada elaborat aquest Pla, d’executi. Pot semblar que no és rellevant, però val més escriure correctament per no embullar, una cosa s’executa quan existeix, i actualment no hi ha cap Pla d’Oci Municipal.

La segona esmena ve per intentar modular (tot i que la proposta inicial era de retirar, l’últim paràgraf de l’exposició de motius en la qual es comentava el succeït al Consell Escolar Municipal en relació al Regidor Mateu Soler. Aquet s’havia referit a l’Estudi d’Oci Municipal i no el Pla (correcció que sí heu introduït) , pensant igualment que ja s’havia disculpat públicament i pot ser no era necessari introduir el paràgraf al text.

En tot cas, estem d’acord amb el fons de la moció. És necessari entroncar tota la informació que tenim per elaborar una oferta d’oci, un pla d’acció coordinat i transversal. Tenim l’estudi de la FAPA, l’assemblea jove del 5 d’octubre (que pensem s’hauria de replicar al Port de Pollença) i la realitzada a juny al Centre Cultural, i tenim la Comissió Permanent de Participació Ciutadana que, quan es posi en marxa, pot vehicular propostes i donar suport. També hi ha ens consta un projecte redactat per un tècnic, un Pla de Joventut, que segurament és ben interessant i s’ha d’incorporar pel seu anàlisi i si escau desenvolupament.

Amb tot, el Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat.

 2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, de 11 d’octubre).

 El protocol està bastant enllestit, tenim entès, és una necessitat i un avenç cap a tenir una institució del Segle XXI, és un requisit del Pla d’Igualtat en vigor de l’Ajuntament, i s’ha d’aprovar. Vàrem contactar amb la Regidora d’Igualtat, el 10/10/2019, demanant per aquesta situació, ens va respondre el dia següent que estava en fase de revisió, pot ser avui ens pot aportar informació sobre l’estat actual del protocol…

En tot cas, hi donem suport i ens sumem a la petició que es dugui a Ple, quant abans millor, ja que per desgràcia les situacions d’assetjament es donen i es necessiten les eines adequades per tractar-les, enfocar-les i protegir la víctima que l’ha patit.

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar:

En principi estarà ple ordinari de novembre. El 10 de gener es va enviar al servei lingüístic. Febrer, correcció. Març revisió per part de la Regidora. 6 de juny, entregada modificació definitiva a la Secretària.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat

3.- Precs i preguntes:

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael Lorenzo Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019).

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019).

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019).

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.