Resum del Ple Extraordinari de setembre

Ple Extraordinari Setembre, del 12/09/2019, 16:30 h

Ple Extraordinari corresponent al mes de setembre on consten 4 punts a l’ordre del dia, que és:

1r.- Determinació de règim de dedicació i retribució de regidor de l’Ajuntament de Pollença amb dedicació parcial.

2n.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives per l’any 2019.

3r.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència.

4rt.- Aprovació, si procedeix, del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença.”

Desenvolupament:

1r.- Determinació de règim de dedicació i retribució de regidor de l’Ajuntament de Pollença amb dedicació parcial.

Una nova dedicació parcial, del 50%, amb una remuneració prevista de 23.000€ bruts anuals.

És pel regidor Mateu Soler Estrany, Delegat de l’àrea de Joventut; Normalització Lingüística; Escola de Música; Biblioteca Municipal i Participació Ciutadana.

Unes àrees que a priori no haurien de requerir de gran presència, a no ser que vegem ben aviat un Consell de Joventut, Pressupostos Participatius, l’aplicació del Reglament de Participació Ciutadana amb consultes, tallers de prospectiva, etc. Així, pot ser, podríem arribar a entendre aquest augment de dedicació. El PI es va abstenir a la votació del Ple extraordinari del dia 2 de juliol 2019 en relació a les retribucions dels membres de l’equip de govern, ara a veure si ja decanta la balança cap al sí i es posiciona clarament.

Tornem a parlar de sous fora de lloc, 20 hores de feina setmanals pagades a raó de 1.642,86€ bruts (parlant de 14 pagues). Amb aquesta retribució i dedicació, cal plantejar les següents preguntes al Sr. Mateu Soler:

 • El 24 de juliol, se li va demanar en quin estat es trobava la creació del Consell de Joventut, o, com li dèieu al programa de 100 dies, 10 accions, el Consell Consultiu de Joventut. Hem avançat en aquesta matèria?
 • Parlant del Reglament de Participació Ciutadana, en el títol V. Òrgans de Participació, Capítol 1. La Comissió Permanent de Participació Ciutadana s’ha de constituir en acte públic en els primers quatre mesos després de les eleccions municipals. Quan té previsió de fer-ho?
 • Finalment, té intenció de realitzar pressupostos participatius a l’any 2020?

Pren la paraula el Sr. Mateu Soler:

Les preguntes 1 i 2 s’està mirant de convocar “Consell de participació ciutadana”.

5 d’octubre hi haurà procés de participatiu per joves. Hi ha el pòster disponible. S’anirà als grups de batxillerat per informar (marge d’edat 17-30 anys). Convidada per anar a la jornada de participació dels joves.

Consell de Joventut, hi ha uns Joves (Joves pel Canvi), per ajudar-los perquè es formin com Associació Juvenil, només n’hi ha 1 en actiu, que és Onit. Li agradaria trobar un “grup motor”, per formar una tercera associació juvenil.

Sentit del vot: en contra.

La proposta s’aprova per

 • Vots a favor: Tots, UMP, PP, PI (10)
 • Vots en contra: Unides Podem, Alternativa, Junts (7)
 • Abstencions: 0

 

2n.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives per l’any 2019.

Vistes les bases de les Subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives per l’any 2019, on l’import total destinat a tal partida és de 29.000€, 20.000€ per entitats o clubs esportius i 9.000€ per esportistes individuals.

Comprèn el període de les activitats desenvolupades entre l’1 de gener 2018 i el 31 de desembre 2018. L’admissió es fa per concurrència. S’arriba tard, entenem que és una situació que no ve d’ara, i que a veure si podem aconseguir treure les subvencions al principi d’any al qual fan referència, i no gairebé a l’acabament de l’any següent. Això implica fer uns pressupostos abans d’acabar l’any, per l’any següent, i no aprovar-los al mes d’agost quan ja fa 8 mesos que s’està amb pressupostos obsolets. Així, les subvencions sortirien al gener o febrer, com a tard.

Pot ser la puntuació atorgada perquè aparegui el nom de Pollença fora de Mallorca podria ser major, sent actualment de només 1 punt.

No s’ha adjuntat, com sí es va fer a les subvencions dels Serveis Socials, un formulari que autoritza l’Ajuntament a verificar que les entitats estan al corrent de pagament d’Hisenda i Seguretat Social per agilitar els tràmits.

Pregunta a la Sra. Bianca Aguilar, com a Regidora d’Esports tot i que la proposta vingui de Batlia:

 • Com així no s’ha previst aquesta facilitat?
 • Hi ha previsió d’augmentar aquestes partides en el futur, per equiparar-les a les subvencions dels Serveis Socials, que ascendeixen a 39.000€? 10.000€ més.

Finalment, agrair des d’aquí la gran tasca social que fan aquestes entitats esportives i la feina que fan els esportistes a títol individual. L’esport és fonamental per un estil de vida saludable, pel que és vital assegurar que tothom que hi vulgui accedir, ho pugui fer en les millors condicions possibles. De fet, hem rebut queixes sobre l’estat del gimnàs del Pavelló, amb material insuficient, deficient i un espai que s’ha quedat molt petit. També el rocòdrom pot haver-se quedat petit per l’ús que se li està donant. Seria interessant estudiar mesures a fer en aquest sentit.

Des d’aquí, enhorabona a Sete Benavides i Antoni Segura per la medalla de bronze en el C1200 dels Europeus, nos estarem a la recepció de les 18:30 però sí els donam l’enhorabona des d’aquí, entenent que l’important és que existeixin les subvencions.

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar:

Comenta que mirarà el tema del document perquè és important saber que les entitats estan al corrent de pagament.

Falta de vigilància al matí al gimnàs i és on a vegades es perd material, s’està treballant també per poder millorar les instal·lacions.

Pren la paraula el Sr. David Alonso:

Comenta que amb les subvencions nominatives la suma arriba als 50.000€.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per

 • Vots a favor: s’aprova per unanimitat.

 

3r.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència.

En la proposta signada per la Regidora Delegada de Serveis Socials i Residència, Francisca Cerdà, a dia 06/09/2019, posa que el Conveni de col·laboració anteriorment vigent expirava el dia 31/12/2018. Anem tard, molt tard.

També s’explica que de les 18 places que hi ha a la residència de dependència, 15 entren dins la proposta de conveni, entenent que les 3 restants són privades i que les 15 anteriors, públiques. N’hi ha 12 per persones autònomes.

 • Hi ha previsió, Sra. Cerdà, que es mantinguin places privades en la Residència de gent gran de Pollença?

Veiem que la direcció de la Residència, emetent una Memòria justificativa (entenent que “a posta” per la redacció de la proposta tractada en aquest punt), també considera positiu i recomanable prorrogar el conveni, fins al 31 de gener 2022, tot i que en la proposta posa 2002, s’haurà de rectificar aquest error material. Sabent que la durada màxima del conveni pot ser de 4 anys, esperem que no ens torni a passar estar 9 mesos fora de conveni.

Hi ha un paràgraf que fa referència, a la pàgina 2, a un informe de Secretaria en data del 02/09/2019, que diu:

 • Hauria de procedir a aplicar l’establert a la Disposició addicional 2na. De la Llei 3/2017, de modificació de la Llei 20/2006, per introduir mesures de transparència i participació, qui ha de vetllar per introduir aquestes mesures? (pregunta dirigida a la Secretària de la Corporació).

Per altre banda, esperem es compleixin les obligacions de l’Ajuntament en relació al signat en aquest Conveni, on podem veure, per exemple, que s’ha de confeccionar un díptic explicatiu del centre i que estigui a disposició dels serveis socials municipals.

Celebrem, en definitiva, poder tenir places de residència públiques a Pollença, tot i que semblen clarament insuficients, donada la realitat sociodemogràfica que ens rodeja, amb una població que és perfectament catalogable com envellida i que no millorarà.

Pren la paraula la Sra. Francisca Cerdà:

De moment no s’ha contemplat la possibilitat de cedir 3 places més a l’IMAS.

Pren la paraula la Sra. Lacalle:

Llegeix l’informe complert de Secretaria on s’exposa que hi ha la possibilitat de transferir competències complertes a l’òrgan realment competent, que és l’IMAS. S’està assumint una competència impròpia.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per

 • Vots a favor: s’aprova per unanimitat.

 

4rt.- Aprovació inicial, si procedeix, del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença.”

S’empara en la Llei 4/2003 de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, i en l’article 147 del decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el reglament de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

Positiva la clàusula de l’Article 2.-Règim, que es podrà passar a segona activitat quan hi hagi un embaràs (prevenció de risc laborals) i després es pugui tornar a la situació administrativa de servei actiu. També n’és el cas quan es perden aptituds psicofísiques.

Pregunta a la Sra. Maria Buades

 • Cada quan es passen les proves d’aptituds psicofísiques? Es passen quan hi ha indicis que la persona en estat de servei actiu no està en les seves millors facultats psicològiques per exercir amb normalitat el seu càrrec? S’explica en l’article de la proposta del reglament, però desconeixem si es feia fins al moment…

Es veu que el pas a segona activitat està supeditat a l’existència de places adequades, dotades i vacants en plantilla o relació de llocs de treball que han de figurar com a lloc de treball reservat a policies locals en segona activitat… Pregunta a la Sra. Maria Buades

 • Hi ha previsió de crear aquestes places?

Qui ostenta la Delegació de Policia Local és el Batle, pel qual pren la paraula ell.

1ª pregunta, només hi ha 1 persona que ha perdut aptitud psicofísiques, s’ha pactat un nou lloc i s’espera l’aprovació del Reglament per donar-li plaça definitiva.

2ª pregunta, s’anirà creant amb necessitats, poden ser d’oficina, edificis municipals, controls, seguretat, poliesportiu, Ajuntament…, i que s’han de consensuar en negociació col·lectiva.

Es demana disculpes per l’error en la consideració de la Sra. Maria Buades com Regidora Delegada de Policia Local.

Vist que s’entra en període d’aprovació inicial, el sentit del vot serà, a expenses d’estudiar la possibilitat d’incorporar alguna al·legació a la proposta avui debatuda.

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per

 • Vots a favor: s’aprova per unanimitat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.