Resum del Ple Ordinari de juliol

 Ple Ordinari Juliol, del 24/07/2019, 19:00 h

Ple Ordinari corresponent al mes de juliol on consten 16 punts a l’ordre del dia, i la part de control i seguiment, que és:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5- 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/2448)

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local (Expedient electrònic ABS 2019/762)

4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Expedient electrònic ABS 2019/2373)

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2019/532 , de 4 de juliol (Núm. Exp. ABS 2019/2556)

6.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2020 (Núm. Exp. ABS 2019/2556)

7.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d’efectuar el pagament del justi preu corresponent a l’expropiació de la finca registral núm. 404 (Ca na Ferrana) per un import de 762.816,19 € i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2020 – 2021 (Núm. Exp. ABS 2019/2564)

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social any 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2566)

9.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici 2018 (Núm. Exp. ABS 2019/2121)

10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2525)

11.- Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a l’esmena de deficiències posades de manifest en l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla parcial del sector urbanitzable PT – 5 “Club del Sol” del PGOU / Promotor: Club del Sol Pollença SA (Núm. Exp. ABS 2002/1060)

12.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i instal·lacions (Expedient electrònic ABS 2019/1321)

13.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil La Gola (Expedient electrònic ABS 2019/932)

14.- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Expedient electrònic ABS 2019/932)

15.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló i de les renúncies posteriors a ser proclamats electes al càrrec de regidor/a (Núm. Exp. ABS 2019/2565)

16.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Desenvolupament:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors

Sentit del vot: a favor.

S’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5- 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/2448)

El muntant total del reconeixement extrajudicial de crèdit nº5-2019 ascendeix a 25.056,8€ . En l’informe d’Intervenció 2019/219, diverses factures apareixen amb objecció donat que algunes no han seguit cap tipus de procediment contractual dels establerts a la LCSP (Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic) i altres relacionades amb el subministrament d’energia elèctrica no han tingut cap contracte administratiu. La Comissió Nacional d’Energia recomana que els contractes no siguin superiors a 2 anys. Hi ha la intenció, Sr. David Alonso, d’enllestir un contracte des de la seva àrea per resoldre aquesta última qüestió?

Atès que la suma de les factures amb objecció sumen 10.843,28 €, i que tot i que considerem que si els serveis s’han prestat, s’han de pagar, el nostre vot serà…

Sentit del vot: abstenció, esperant es solucionin aquestes irregularitats en la contractació.

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre

Demana per factures sobre…

 • les papereres per excrements de cans, 5.986€
 • Es demana per una factura relativa a una centraleta telefònica, 3500€
 • Barrera col·legi Pollença, 1.700€
 • Llums camp de futbol Port de Pollença, 3.700€
 • Subministrament material Àrea d’Igualtat, 1.800€
 • Xeremiers Orats, 2.500€

Junts no exposa els motiu tècnics d’aquestes despeses (explicacions superficials). Explica que Extrajudicial es remet a factures de serveis / contractes que s’emeten a l’any següent d’haver-se realitzat el servei, és a dir, s’imputa al pressupost posterior tot i que estaven projectades sobre el pressupost anterior.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Junts, UMP, PI (7), falta Miquel Àngel Sureda de Junts.
 • Abstencions: Unides Podem, Alternativa, PP i Tots per Pollença (9)

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local (Expedient electrònic ABS 2019/762).

És positiu haver actualitzat una Ordenança Fiscal que datava del 2003. Tot i això, i entenent la dificultat que pot suposar establir mecanismes de baremació / bonificacions segons renta, pensem que és necessari donar-li una volta i pensar que no tothom té el mateix poder adquisitiu i que una pèrdua no pot afegir, a part del dolor, neguit econòmic a les famílies a l’hora de donar digne sepultura al ésser estimat.

Pregunta pel Sr. Nevado Rodríguez, vist que hi ha una taxa anual a pagar pel manteniment dels nínxols, etc., vetllarà vostè pel correcte manteniment de tot el cementiri? Algunes persones ens han comentat que han de fer netes elles mateixes les zones properes a on descansen les seves persones estimades? La realitat social ha canviat i les persones no acudeixen de forma tant regular al cementiri, pel que són els treballadors Municipals els qui s’han d’encarregar del manteniment.

Com que l’Ordenança no contempla cap sistema de bonificacions, el sentit del vot és…

Sentit del vot: en contra

Sr. David Alonso comenta en el seu torn d’exposició que està d’acord en treballar en un sistema de bonificacions per aquesta taxa. Queda dit en la gravació del Ple i en el directe que tothom ha pogut escoltar.

Sr. Nevado Rodríguez comenta que seguiran treballant perquè no hi hagi més queixes…

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP, Junts Avançam (13)
 • Vots en contra: Unides Podem i Alternativa (2)
 • Abstencions: El PI (1)

4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Expedient electrònic ABS 2019/2373)

720.000€ en factures amb objecció…

Es va comentar a la Comissió Informativa del 19/07/2019 que pagant les factures relacionades a l’espectacle Sons de Nit, l’àrea de Festes es quedaria amb 25.000€ de pressupost pel que queda d’any. Com ja s’ha comentat al punt 2, cal treure un contracte de subministrament de llum, el qual podria servir per uniformitzar el proveïdor d’aquest servei i ja avancem l’exigència que aquest tingui com a font de producció energètica el 100% d’energia renovable.

Relatiu a la proposta de contracte de la parcel·la 607, polígon 1 (Can Llobera), i vist l’informe d’Intervenció del passat mes de maig 2019, i que s’hauria d’adequar el solar perquè fos viable fer-hi un pàrquing per un import aproximat de 15.000€ segons Batlia a la passada Comissió Informativa del 19/07/2019, demanem a l’actual equip de Govern que oblidi aquest contracte i recordi que s’estaria actuant sobre sòl rústic, així com ja es fa, lamentablement, en altres pàrquings del Municipi.

Pel que fa a les assegurances privades (ASISA) que es segueixen pagant des de l’Ajuntament de Pollença, ens remetem a l’Informe d’Intervenció 2019/180 on assenyala que no hi ha un dret o garantia que els funcionaris locals hagin de rebre obligatòriament prestacions sanitàries a través d’entitats privades, pel que s’ha d’acordar a través del Plenari, prèvia consulta amb sindicats, el traspàs al Règim General de la Seguretat Social.

En aquest sentit, com no s’expressa en la Resolució de Batlia núm. 515/2019 on es deleguen determinades atribucions, qui és el o la Regidor/a que és l’encarregada de l’Àrea de Personal, li demano al Sr. Batle quan es pensa regularitzar aquesta situació abans exposada?

Finalment, després de llegir l’informe complert d’Intervenció 2019/213 en relació a les Resolucions de Batlia en contra de les objeccions formulades, trobem, de nou, que moltes contractacions i les posteriors emissions de factures s’han realitzat sense seguir els procediments legalment establerts de contractació des de l’administració pública.

Sentit del vot: les dacions de compte no es voten.

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre

 • Es materialitzarà el contracte per tenir el Pàrquing del qual es parla en el punt anterior, comenta que es poden fer peticions al Govern Balear perquè s’adapti la competència sancionadora de l’ús que es fa del territori.
 • S’haurà de regularitzar el relatiu a l’assegurança d’ASISA.

 Pren la paraula Sr. Alonso García

 • Organitzar departament per l’Àrea de Contractació.
 • Prioritats: per exemple contractació socorrisme.

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2019/532 , de 4 de juliol (Núm. Exp. ABS 2019/2556).

Es correspon a l’expedient complert 2.240/19, amb informe de Secretaria 106/2019, Actuacions Judicials P.O. 93/2019, on intervé la Mercantil Petruxella, S.L.

El dia 11/06/2019 Petruxella S.L. presentà un escrit formulant recurs contenciós-administratiu contra l’Acord del Ajuntament de Pollença de 28/03/2019. Concretament, l’acord d’aquell plenari aprovà l’expedient de camins reiniciat en virtud de l’acord de l’Ajuntament Ple data 13/08/2015, publicat al BOIB núm. 122, 13/08/2015.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat.

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre

 • Comenta que ells es van abstenir en aquella votació.

 Un error de lectura en l’acta de la sessió de 28/03/2019 ha provocat que s’hagi agafat el sentit del vot de Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i Regidor no adscrit com en contra quan fou una abstenció. Demanem disculpes des d’aquí així com també ho hem fet durant el Ple.

6.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2020 (Núm. Exp. ABS 2019/2556)

Es comparteix que el 20 de gener 2020 sigui declarat Festa d’Àmbit Local.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Tots per Pollença, Partit Popular, UMP i El PI (11)
 • Abstencions: Alternativa per Pollença i Junts Avançam (6)

 7.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d’efectuar el pagament del justi preu corresponent a l’expropiació de la finca registral núm. 404 (Ca na Ferrana) per un import de 762.816,19 € i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2020 – 2021 (Núm. Exp. ABS 2019/2564).

Com ja es va dir a la Comissió Informativa del 19/07/2019, la Referència Catastral que apareix al document és errònia, sent aquesta, segons indicacions damunt Google Maps de Batlia a la mateixa sessió ara esmentada, i comprovada al Servei Catrogràfic, la 1349107EE0114N0001SX, entenent segons la informació obtinguda que no estem parlant de la totalitat de la finca. Damunt mapa la finca mesura uns 1.345m2 i serien objecte d’expropiació: 435m2 del vial vora el torrent i 342m2 de Zona Verda. S’havia d’haver expropiat abans del 2000… la família va fer una demanda de pagament d’uns 800.000€, l’Ajuntament va al·legar i el Jurat d’Expropiació va resoldre un just i preu de 616.455,56€. La família, igualment, ha calculat que els interessos de retràs en l’execució de l’expropiació han fet augmentar el valor d’aquesta a 762.816,19€, ja que els interessos s’han calculat des del 16 de març de 2012 fins el dia 1 de febrer del 2019, dia de la sentència del Jurat d’Expropiació.

Els càlculs realitzats per Intervenció i Hisenda donen que la família ha exigit 900€ més d’interessos del que correspondria. Igualment, i donat que al·legar en contra d’aquest preu final podria suposar un encariment d’aquest i l’augment d’interessos en favor de la família que ostenta la propietat, que es pot imputar aquesta despesa als pressupostos de 2020 i 2021, i s’imputa aquest any al pressupost d’EMSER. Es considera la millor opció…

Sentit del vot: a favor, exigint que una vegada feta l’expropiació, s’efectuïn les actuacions pertinents per donar compte dels motius pel qual s’ha executat l’expropiació.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, Tots per Pollença, Junts Avançam, El PI, UMP i PP (16)
 • Abstencions: Alternativa per Pollença (1)

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social any 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2566)

Vistes les bases de les Subvencions de Serveis Socials on l’import total destinat a tal partida és de 39.000€, on cada entitat pot rebre fins un màxim de 7.500€ i on s’hi admeten entitats per concurrència i on s’ha facilitat que si les entitats ho autoritzen, l’Ajuntament pot verificar que aquestes estiguin al corrent de pagament d’Hisenda i Seguretat Social per agilitar els tràmits, el sentit del vot és

Sentit del vot: a favor.

Al·legació que explica l’Interventor, i és la supressió del màxim de 7.500€, ja que si no es presenten suficients projectes, pot quedar romanent. S’anul·la perquè si hi ha 3 projectes, per exemple, es reparteixin aquests 39.000€ entre els 3 projectes.

S’aprova per unanimitat aquesta al·legació.

Pren la paraula Sra. Francisca Cerdà

 • Explica els canvis en les subvencions, que són mínims respecte a les anteriors bases.

Es demana quants projectes solen presentar-se de forma anual…

Es respon entre els Regidors Sr. Miquel Llobeta, la Sra. Francisca Cerdà, la Sra. Magdalena Seguí i el Sr. Miquel Àngel March, hi ha cert consens que es solen presentar-ne 4 o 5.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat

 9.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici 2018 (Núm. Exp. ABS 2019/2121).

Compte General on també s’han d’aprovar els de la Ràdio, Residència i Escola de Música, que al 2019 ja entraran a formar part “de l’Ajuntament” i no com organismes autònoms. També cal aprovar els de EMSER 2002 S.L.

Vist el comentat en els punts 2 i 4, on es manifesten irregularitats i objeccions en les factures per part d’Intervenció…

Si per exemple, Sr. David Alonso, es contracta algú per donar en Streaming els Plens com va dir el Sr. Cifre Ochogavía el passat dilluns a Ràdio Pollença, es farà amb un concurs i que no provoqui objeccions d’intervenció?

No respon.

el sentit del vot en aquest punt és

Sentit del vot: en contra

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots per Pollença, Junts Avança, PP, UMP, El PI (15).
 • Vots en contra: Unides Podem i Alternativa (2).

10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2525)

D’acord amb la proposta adoptada pel Jurat que es reuní el dia 19/07/2019, nomenant per les Distincions de La Patrona 2019 a:

 • Feliu Portella
 • Antònia Amengual
 • Secció Esportiva RCNPP

Ens agradaria comentar que per futures edicions es valorin durant tot l’any les fites aconseguides per persones del nostre Municipi, i que es tinguin en compte a les persones en vida, no esperar i valorar la seva tasca quan ens han deixat.

En relació al nomenament de Feliu Portella, ens agradaria expressar des d’aquí també gratitud al Sr. Lluís Escandell Soler, qui ha recollit el testimoni del seu mestre i ara és qui s’encarrega de dur l’escola de Judo a Pollença, pel que esperem pugui assistir a l’entrega d’aquestes Distincions.

Gràcies a Antònia Amengual per la seva tasca incansable i que ha donat presència a la aecc a Pollença i que ara ha recollit el testimoni na Dolores Bustamante, a qui també agrair la seva tasca des d’aquí.

A la Secció Esportiva del RCNPP també agrair moltíssim la feina que fan de diversificar l’esport al nostre Municipi i des d’on han sorgit esportistes d’elit.

Sentit del vot: a favor.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: unanimitat

11.- Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a l’esmena de deficiències posades de manifest en l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla parcial del sector urbanitzable PT – 5 “Club del Sol” del PGOU / Promotor: Club del Sol Pollença SA (Núm. Exp. ABS 2002/1060).

Falta recepcionar la dotació de serveis i també obres (vials, zones verdes…).

Al 1990 s’aprovà el PGOU, abans hi havia el Pla Parcial (1977). Al 2002 es va iniciar el procediment per regularitzar la situació d’aquesta zona. Joan Jiménez Ignacio ha emès un informe on exposa les deficiències a esmenar que va assenyalar el Consell Insular de Mallorca i que són les últimes barreres per poder tenir aprovat de forma inicial i provisional per part de l’Ajuntament el Pla Parcial. Igualment, correspon al CIM aprovar definitivament aquesta modificació de Pla Parcial. Un cop aprovada, es podrà recepcionar la Urbanització. Després tocarà que els Serveis Tècnics Municipals treballin per veure quina figura s’establirà per mantenir les zones verdes, els fems…

Pregunta: Arreglem deficiències de fa molts anys, quina previsió hi ha d’anar recepcionant les urbanitzacions restants del Municipi, Sr. Cifre Ochogavía?

Pren la paraula Sr. Batle

 • Queda feina per fer en altres com La Font i El Vilar, “molta”. No estan en un estat tant avançat com el tema del Ple, del Club del Sol.

 Sentit del vot: a favor.

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, El PI, UMP, Tots per Pollença, PP (11)
 • Abstencions: Alternativa i Junts Avançam (6)

 12.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i instal·lacions (Expedient electrònic ABS 2019/1321).

Junts va retirar aquesta tarifa perquè no semblava justa en relació als m2 el preu demanat. El Sr. Alonso comentà a la Comissió Informativa del 19/07/2019 que en termes absoluts beneficia a l’activitat econòmica i que s’adapta a la normativa Autonòmica (7/2013). Es passa a aprovació provisional i després tindrà 30 dies d’exposició pública per al·legar.

Donat el poc temps hagut per comparar-ho amb altres ordenances fiscals de Municipis similars, i donat que es donen 30 dies d’exposició pública, el…

Sentit del vot: abstenció

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP, El PI (10)
 • Vots en contra: Alternativa per Pollença (1)
 • Abstencions: Unides Podem i Junts Avançam (6)

 13.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil La Gola (Expedient electrònic ABS 2019/932).

S’han incorporat suggeriments en canvis de la Bonificació per famílies i també en què vol dir el concepte SMI (escrivint que aquest serà el que estigui en vigor anualment, abans no quedava clar).

Existeix un error material a l’apartat de Bonificacions, Punt 1, hauria de posar “ingressos siguin iguals o superiors a 1,5 vegades el SMI”, en lloc de superiors, INFERIORS.

L’ordenança anterior datava del 2009 i s’aplicà al 2010, tot i que amb criteris dispars ja que els comptes no han anat quadrant fins al moment (ingressos respecte a tables de preus).

Es fonamenta la pujada dels preus en que podria considerar-se competència deslleial per part de la resta d’escoletes municipals del Municipi (que són privades).

Tot i que l’ordenança és positiva per posar ordre en aquest sentit, suposa una pujada de preus. Es comentà a la Comissió Informativa la possibilitat de posar per escrit un protocol de col·laboració entre els Serveis Socials i l’escoleta en cas d’impagaments, i va respondre’s que això havia de constar a un Reglament Intern de l’Escoleta i no a l’Ordenança reguladora del preu públic. Aquest reglament, actualment, no existeix segons Intervenció. Al entrar de nou en període d’exposició pública durant 30 dies, s’estudiaran les al·legacions pertinents a formular.

Hi ha la possibilitat que un nin/a de 0-3 anys que prové d’una família amb ingressos anuals molt baixos i estiguin en una situació acreditada de precarietat econòmica, que tinguin una bonificació del 100% en la cuota de l’escoleta? (dirigida al Sr. David Alonso i a la Sra. Francisca Cerdà, com a Delegada de Serveis Socials).

Aprofitant la temàtica, i ja que era un tema de gran consens en època electoral, s’ha començat a treballar per tenir una escoleta municipal pública a Pollença? (dirigida a la Sra. Xumet Rosselló, Delegada d’Educació).

Pren la paraula el Sr. David Alonso

 • S’haurà de treballar des d’Educació en un nou Reglament Intern de l’Escoleta.
 • Es pot estudiar que hi hagi una bonificació del 100%, si es vol que s’al·legui en aquest sentit.

Magdalena Xumet no respon a la pregunta dirigida cap a la seva persona, reiterada en 2 ocasions.

Per això, el

Sentit del vot: abstenció

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Tots per Pollença, PP, El PI i UMP (10)
 • Vots en contra: Alternativa per Pollença i Junts Avançam (6)
 • Abstencions: Unides Podem (1)

14.- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Expedient electrònic ABS 2019/932).

S’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia ja que els Taxistes volen fer al·legacions i no havien entrat, pel que s’obri un termini perquè puguin valorar-ho i tramitar-les i no entrin en situació d’indefensió.

15.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló i de les renúncies posteriors a ser proclamats electes al càrrec de regidor/a (Núm. Exp. ABS 2019/2565).

En tot cas, ens pot arribar a semblar lògic que una persona es doni compte que no pot compaginar la seva vida privada amb la vida política a posteriori d’assumir el càrrec. Tot i això, resulta clar que no s’havien calibrat els possibles resultats electorals i molt menys es tenia una plena predisposició a entrar dins un Equip de Govern.

Addicionalment, sembla trist veure com persones d’un cert renom que ocupaven la llista d’UMP hi eren, només, pel seu renom i no per les seves ganes de participar en la vida política del poble d’una forma activa i real. Les llistes electorals no s’han d’omplir a la lleugera, i molt menys enganyar als votants.

En tot cas, gràcies per assumir aquesta responsabilitat, Magdalena, i sort i encerts a Bianca Aguilar, a l’espera de saber quines Àrees li seran delegades.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:

 • Vots a favor: Unides Podem, El PI, Alternativa, PP, UMP, Tots per Pollença (12)
 • Abstencions: Junts Avançam (5)

16.- Propostes/Mocions d’Urgència.

No hi ha propostes ni mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

No s’ha fet com a tal.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Diverses dacions de compte que es poden escoltar a l’acta de la sessió.

3.- Precs i preguntes”

Es responen les preguntes dels grups polítics d’Unides Podem, Alternativa per Pollença i Junts Avançam. El PI no ha presentat preguntes al plenari.

pollensa-mallorca-001-620x330_c

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.