Preguntes a Batlia 2019

Aquí es troben les preguntes formulades a Batlia en aquest any 2019.

√ Preguntes a Batlia, Juliol 2019, 16 juliol, RGE 5590

Entregades el 16 de juliol, a les 08:36, amb RGE 5590. Es demana, en resum (i que siguin respostes per escrit), per: 

 • Qui està fent els nous vídeos que publica el perfil Institucional de Facebook de l’Ajuntament de Pollença, despeses i factures existents.
 • Falta d’actualització del Portal de Transparència.
 • Actuacions previstes relatives a les peticions formulades per la AMP.
 • Estat d’execució de promeses electorals de Tots per Pollença en els primers 100 dies de mandat.
 • Nou lloc de vigilància dels socorristes de Cala Molins (Cala Sant Vicenç), estat de tramitació d’una torre de vigilància adequada.
 • Futures actuacions previstes en el solar del polígon 4 parcel·la 268, coneguda com Can Escarrintxo.

Preguntes a Batlia, Agost 2019, 8 agost, RGE 6106

Entregades el 8 d’agost, a les 11:42, amb RGE 6106. Es demana, en resum (i que siguin respostes per escrit i amb audiència presencial), per: 

 • Les persones que es trobaven de baixa a EMSER (a la RSU, Rescollisa de Sòlids Urbans) els dies 10 i 11 de juliol 2019.
 • La convocatòria d’un nou Borsí.
 • La situació laboral del personal que va entrar via Borsí (7 persones).

Respostes corresponents a les preguntes a Batlia d’agost (RGE 6106), respostes per escrit i amb reunió presencial el dia 16/08/2019 amb el Gerent d’EMSER

√ Resposta per escrit petició d’informació Unides Podem

√ Rebut d’Informació

Des d’aquí i, primerament, agrair al Gerent d’EMSER, Tomeu Servera, per l’atenció rebuda. Així com reiterar, també, les gràcies al Delegat Sindical d’EMSER amb qui s’ha tingut contacte aquestes setmanes. 

Fruit de la reunió, emetem les consideracions següents:

 • Totes les preguntes formulades s’han respost.

 

 • Es confirma que la informació que va donar al Plenari la Regidora Francisca Cerdà és incorrecta, donat que va dir que en el moment de la contractació (11 de juliol), hi havia 12 persones de baixa. La informació donada pel Delegat Sindical i contrastada a la reunió amb el gerent d’EMSER confirmen que, de la RSU (Recollida de Sòlids Urbans), hi havia 8 persones de baixa, no 12. El que també cal dir és que, efectivament, durant el període del 01/06/2019 al 31/07/2019, l’empresa ha tingut en total 15 treballadors en situació de IT (baixa laboral), una xifra, però, que no s’ha donat de forma simultània ni molt menys els dies 10 i 11 de juliol. Igualment i com ha explicat, també el Gerent, s’ha de tenir en compte que a part de les IT (baixes laborals), pot donar-se el cas que hi hagi persones amb dies de permís o de compensació.

 

 • En relació al Borsí de treballadors, el Gerent d’EMSER ha exposat que aquest es convocarà una vegada s’hagin formalitat les bases per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, tal com s’ha fet en altres convocatòries de personal efectuades per EMSER.

 

 • Finalment, pel que fa a l’última pregunta, el Gerent afirma que els treballadors que hagin prestat serveis mitjançant el borsí haurien de realitzar novament les proves selectives quan es torni a convocar, intentant que es convalidi la prova de català que ja ha estat superada amb anterioritat i tenint en compte l’experiència laboral dels últims anys a l’empresa EMSER, com així ho estableix el Conveni Col·lectiu.

 

 • Com a última consideració, i en relació a la contractació realitzada, el Gerent reitera i assumeix l’error comès de no informar els Delegats Sindicals de la contractació realitzada, i posa de manifest que té la prioritat màxima d’oferir el servei de recollida de féms, fins i tot si aquesta prioritat implica solucions que puguin entrar en conflicte amb el Conveni Col·lectiu.

 

 • Com a punt tractat fora de les preguntes estríctament formulades, s’ha comentat l’estat de l’actualització de l’Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial no Tributària pel Servei de Subministrament d’Aigua a través de Xarxa Domiciliària, la qual esperem surti en algun moment a aprovació inicial.

 

Nota informativa: no s’adjunten les graelles amb la relació de IT durant els mesos de juny i juliol per protecció de dades personals. 


Preguntes a Batlia, setembre 2019, 19 setembre (insistint preguntes juliol), RGE 7103

Fruit de no haver rebut resposta a les preguntes inicialment plantejades el dia 16/07/2019 amb RGE 5590, el passat 19/09/2019 vàrem tornar a registrar les preguntes inicialment formulades més algunes d’adicionals. De fet, aquests precs s’han de respondre obligatòriament en el període màxim de 5 dies, d’acord amb l’estipulat a l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i també ho exposa així els articles 1415 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembe, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.